Now showing items 1-20 of 62

  • A emerxencia do discurso narrativo: das coleccións de novela curta ao romance 

   Tato-Fontaíña, Laura (H.P. Comunicação, 2003)
   [Resumo] Estudo e análise do proceso seguido polas Irmandades da Fala e o Grupo Nós para modernizaren a narrativa galega. Comeza co certame convocado para obteren a diagnose certa do estado da narrativa, en 1918, segue coa ...
  • A formación de palabras no galego medieval : a afixación 

   López-Viñas, Xoán (2012)
   [Resumo] Este traballo de investigación ten como obxectivo principal realizar o primeiro estudo histórico-descritivo dos diferentes procesos de formación de palabras en que interveñen afixos, con base nunha selección textual ...
  • A narrativa galega contemporánea 

   Tato-Fontaíña, Laura (Publicações Dialogarts, 2004)
   [Resumo] Estudo e análise da narrativa galega contemporánea desde a súa creación, en 1880, coa primeira novela por entregas, Majina, ou a filla espúrea, de Marcial Valladares Núñez, até o movemento da Nova Narrativa, na ...
  • A obra literária de Hilda Hilst e a categoria do obsceno (Entre a convenção e a transgressão: o erótico-pornográfico, o social e o espiritual) 

   Martínez Teixeiro, Alva (2010)
   [Resumo] Esta tese aborda a produción literaria da escritora brasileira Hilda Hilst (1930-2004) nos parámetros da convención histórica e a transgresión contemporánea, ao relacionala coa literatura de inspiración obscena, ...
  • A renovación dos Coros Populares: unha cuestión identitaria 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2010)
   [Resumo] Estudo da función dos coros populares, do seu papel dentro da cultura galega e das polémicas que xeraron entre músicos, dramaturgos e, en xeral, entre todos os integrantes das Irmandades da Fala, ao longo da ...
  • A renovación dramática na Galiza e no Brasil: a muller como problema 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009)
   [Resumo] Estudo comparativo da renovación dramática brasileira e da galega centrado, sobre todo, no tratamento que se deu ás figuras femininas a través de obras de Oswald de Andrade, Álvaro Moreyra, Joracy Camargo e Renato ...
  • A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis : (estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor) 

   Eirín, Leticia (2012)
   [Resumo] Esta Tese de Doutoramento pretende abordar a análise do cancioneiro amoroso do rei e trobador Don Denis, e particularmente das súas composicións pertencentes ao xénero de amor, desde a perspectiva da visión e do ...
  • A Virxe do Cristal: lenda de Curros Enríquez axeitada para ópera, [de] Ramón Cabanillas 

   Ferreiro, Manuel; Sanmartín Rei, Goretti; Cabanillas, Ramón (Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", 2002)
   [Resumo]Edición crítica do dactiloscrito inédito de Ramón Cabanillas que contén un libreto operístico baseado no poema “A Virxe do Cristal” de Curros Enríquez. A edición conta cunha ampla introdución de carácter lingüístico, ...
  • Antonio Noriega Varela : vida e obra 

   Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1992)
   [Resumen] Este trabajo consta de los siguientes apartados: Bibliografia, introduccion, edicion, apendices e indices. En la "introduccion" se estudia el entorno historico-social y estetico-cultural en ...
  • Arredor da segmentación intraversal da copulativa e nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 2019)
   [Resumo] A variada casuística en que intervén a conxunción copulativa e confirma a importancia da actuación editorial a respecto da segmentación en xeral, e tamén da segmentación da copulativa, que pode ser transcendente ...
  • As "Figuracións" de Luís Seoane como creación híbrida 

   Rei Castro, Micaela (2013)
   [Resumo] O obxecto de estudo deste traballo son as Figuracións da autoría de Luís Seoane, analizadas desde o punto de vista do seu carácter híbrido e interartístico
  • As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1992)
   [Resumo]Edición crítica do cancioneiro do trobador Rodrigu’Eanes de Vasconcelos, autor de seis importantes cantigas pertencentes aos dous xéneros amorosos das lírica profana galego-portuguesa. A edición inclúe unha ampla ...
  • Álvaro Cunqueiro na historia do teatro galego 

   Tato-Fontaíña, Laura (Consello da Cultura Galega, 2014)
   [Resumo] Este traballo contextualiza a obra dramática de Álvaro Cunqueiro dentro da historia do teatro galego para incluír o autor no denominado Grupo de Enlace. Segue coas difíciles circunstancias en que se estreou O ...
  • Cantigas de Amigo. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amigo do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen ...
  • Cantigas de Amor. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resume]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amor do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen cantigas ...
  • Cantigas de Escarnio e de Maldizer. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas satíricas (cantigas de escarnho e de maldizer) e mais das cantigas híbridas e dos xéneros menores do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica ...
  • Cantigas de Santa Maria. [Antoloxía] 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Antoloxía anotada de Cantigas de Santa María, de Afonso X, con textos editados a partir, fundamentalmente, da fixación crítica de Walter Mettmann.
  • De Anacreonte a Pondal: un novo poema 

   Ferreiro, Manuel (Universitat de Barcelona, 2000)
   [Resumo]Edición crítica do poema pondaliano manuscrito (con dúas redaccións) construído como unha imitación de Anacreonte, na esteira do fascinio que Eduardo Pondal sentía pola literatura clásica helénica.
  • De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 2007)
   [Resumo]Estudo do proceso histórico que conduciu ao nacemento e consolidación do poema “Os Pinos” de Eduardo Pondal (1890) como himno galego oficializado modernamente (1982). A partir da transcrición de todos os manuscritos ...
  • Doce Canto em Terra Alheia? (Antologia da Lírica Camoniana) [de] Luís de Camões; Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega) 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo; Salinas Portugal, Francisco; Camões, Luís de (Laiovento, 1998)
   [Resumo]Antoloxía anotada da poesía lírica camoniana, con ampla representación de todos os xéneros líricos cultivados por Luís de Camões. A escolma inclúe diversos textos galegos que mostran influencia directa do clásico ...