Políticas

RUC é o repositorio dixital da Universidade da Coruña. O seu obxectivo é difundir e preservar os materiais producto da actividade docente e investigadora da Universidade así como os seus fondos documentais e patrimoniais.

Estructura

RUC estructurase en 6 grandes areas:

  1. Investigación: neste apartado recóllense os documentos producidos pola activade investigadora do persoal docente e investigador da comunidade universitaria.

  2. Publicacións UDC: recolle libros, revistas ou congresos editados pola UDC

  3. Biblioteca UDC Coleccións especiais: recolle materiais procedentes das coleccións especiais da Biblioteca Universitaria

  4. Traballos académicos: recolle traballos de fin de grao e fin de mestrado

  5. Docencia: recolle materiais producidos polos docentes na súa actividade académica

Contidos

Os documentos presentes en RUC son creados polos membros da Comunidade Universitaria da UDC, ainda que pode haber coautores que non pertenzan á institución. Tamén hai materiais que non sendo creados pola Comunidade da UDC, sí pertencen aos seus fondos documentais. Os materiais admitidos son: documentos non publicados, en vías de publicación ou xa publicados.

Formatos

Admítense todo tipo de formatos de documentos coa única limitación que impoña o software utilizado na xestión de RUC, ainda que se recomenda o uso de formatos normalizados de código aberto para favorecer a preservación e a interoperabilidade.

Idiomas

Admítense documentos en calquera idioma.

Dereitos de autor

Os autores dos documentos reteñen os seus dereitos, concedendo á UDC únicamente unha licenza non exclusiva de distribución e poden facer uso dos seus documentos como eles consideren.

Retirada de documentos

Dado que o obxectivo de RUC é a preservación dos documentos depositados, non serán removidos excepto en caso xustificado