FAQ de RUC

Quen pode depositar documentos en RUC?

Todo o persoal docente e investigador pode depositar os seus documentos en RUC, sempre que se trate de documentos orixinais do autor e produto da investigación ou docencia

Que tipo de documentos se pode depositar?

En principio admítense todo tipo de documentos, e en todo tipo de formatos dixitais que recoñeza o sistema, pero recomendamos facer uso de formatos dixitais de uso habitual e con estandares abertos xa que facilitan a difusión e preservación.

Como podo depositar?

Unha vez dado de alta no sistema e autorizado a depositar pode consultar o tutorial de autoarquivo.

Como solicito autorización para depositar?

Contacte conosco en ruc@udc.es e indique a comunidade na que quere depositar

Podo usar Creative Commons como licenza dos meus traballos?

Sí, pode usar CC, e en caso de que precise unha licenza máis restrictiva pode facer uso da licenza por defecto de RUC.

Que é unha comunidade?

É un grupo, departamento ou centro con existencia administrativa e que perdura no tempo. Dentro das comuidades pode haber subcomunidades e coleccións. As coleccións son agrupacións de documentos, normalmente do mesmo tipo (artigos, ponencias, etc)