Now showing items 1-20 of 62

  • Unha ruptura na literatura galega: os Séculos Escuros 

   Ferreiro, Manuel (A.C. Alexandre Bóveda, 1988)
   [Resumo]Estudo socioliterario das condicións ambientais e culturais en que se desenvolveu a Galiza dos séculos XVI-XVIII, cunha ruptura na normalidade lingüística e literaria, apagada por unha situación de sometemento, ...
  • Pondal: do dandysmo á loucura (biografia e correspondéncia) 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1991)
   [Resumo]Biografía de Eduardo Pondal construída a partir do estudo do espolio persoal do poeta, da análise das noticias contemporáneas existentes en revistas e xornais da época e mais dos datos subministrados pola ampla ...
  • Antonio Noriega Varela : vida e obra 

   Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1992)
   [Resumen] Este trabajo consta de los siguientes apartados: Bibliografia, introduccion, edicion, apendices e indices. En la "introduccion" se estudia el entorno historico-social y estetico-cultural en ...
  • As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1992)
   [Resumo]Edición crítica do cancioneiro do trobador Rodrigu’Eanes de Vasconcelos, autor de seis importantes cantigas pertencentes aos dous xéneros amorosos das lírica profana galego-portuguesa. A edición inclúe unha ampla ...
  • Teatro e nacionalismo 

   Tato-Fontaíña, Laura (Edicións Laiovento, 1995)
   [Resumo] Esta obra estuda o desenvolvemento do teatro na cidade de Ferrol entre 1915 e 1936. Está estruturada en dúas partes. A primeira consta de cinco capítulos: “Ideoloxía e sociedade”, “Arredor do teatro popular”, ...
  • O teatro galego e os coros populares 1915-1931 

   Tato-Fontaíña, Laura (1996)
  • O teatro actual 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 45 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Comeza coas primeiras publicacións dramáticas da década de 1950 e, a seguir, “O Teatro Independente”, “Certames e publicacións”, “Autores”, “Manuel Lourenzo”, ...
  • Cantigas de Escarnio e de Maldizer. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas satíricas (cantigas de escarnho e de maldizer) e mais das cantigas híbridas e dos xéneros menores do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica ...
  • Cantigas de Amigo. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amigo do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen ...
  • Cantigas de Amor. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resume]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amor do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen cantigas ...
  • Cantigas de Santa Maria. [Antoloxía] 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Antoloxía anotada de Cantigas de Santa María, de Afonso X, con textos editados a partir, fundamentalmente, da fixación crítica de Walter Mettmann.
  • Lírica Medieval. Cantigas de Santa María. Prolongacións da escola trobadoresca 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 4 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda a lírica relixiosa, as Cantigas de Santa María (contexto, códices, autoría, fontes, estrutura, clasificación, motivacións e valoración) e tamén as ...
  • Lírica Medieval. Caracterización xeral. Cantigas de escarnio e maldicer 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 2 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda as características xerais da lírica medieval galego-portuguesa (contexto, lingua, periodización, tradición manuscrita, música). Cantigas de escarnio e ...
  • Lírica Medieval. Cantigas de amor. Cantigas de amigo 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 3 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda os xéneros: cantiga de amor (Amor Cortés, clasificación, estrutura formal, valoración) e cantiga de amigo (caracterización, clasificación, valoración).
  • Teatro galego 1915-1931 

   Tato-Fontaíña, Laura (Laiovento, 1997)
   [Resumo] Ensaio que recolle os fenómenos máis destacados dun importante período da historia do teatro galego. O primeiro capítulo está centrado en “Os continuadores da Escola Rexional (1915-1918)”, que conseguiron crear ...
  • Doce Canto em Terra Alheia? (Antologia da Lírica Camoniana) [de] Luís de Camões; Apêndice: Camões em Terra Alheia (Presenças Camonianas na Lírica Galega) 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo; Salinas Portugal, Francisco; Camões, Luís de (Laiovento, 1998)
   [Resumo]Antoloxía anotada da poesía lírica camoniana, con ampla representación de todos os xéneros líricos cultivados por Luís de Camões. A escolma inclúe diversos textos galegos que mostran influencia directa do clásico ...
  • “Terra verde”: un poema inédito de Eduardo Pondal 

   Ferreiro, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   [Resumo]Edición crítica do longo poema manuscrito de Eduardo Pondal sobre as invasións viquingas, con estudo lingüístico-literario do texto e das múltiplas alusións histórico-culturais presentes no texto.
  • Gramática Histórica Galega. I. Fonética e Morfosintaxe 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1999)
   [Resumo]Primeiro volume da Gramática Histórica Galega, dedicado ao estudo da fonética e da morfosintaxe históricas. No primeiro capítulo estúdase exhaustivamente a evolución do vocalismo e do consonantismo latinos até o ...
  • Historia do teatro galego. Das orixes a 1936 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1999)
   [Resumo] Primeira historia do teatro galego desde as orixes até 1936, cos seguintes capítulos: “Séculos Escuros e Ilustración”; “Período precursor”; “O teatro bilingüe”; “O teatro rexionalista”; “O teatro coas Irmandades ...
  • Unha cala no medio rural: o teatro na comarca de Ortigueira 

   Tato-Fontaíña, Laura (Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   [Resumo]: Este capítulo recolle a actividade dramática na comarca de Ortigueira entre finais do século XIX e inicios de XX, abrindo a historiografía teatral galega ao ámbito rural e vilego, habitualmente secundarizado en ...