ILLA (“Investigación Lingüística e Literaria Galega”) é un grupo de investigación, inscrito como tal no catálogo oficial da Universidade da Coruña, xerado no seo da área de Filoloxías Galega e Portuguesa.
ILLA nace en 2006 como consecuencia da fusión dos grupos “Pesquisa Lingüística Galega” (PLG) e “Grupo Universitario de Investigación de Lingüística Histórica e de Ecdótica” (GUILHADE) e mais de investigadores e investigadoras individuais.
As diferentes liñas de investigación de ILLA conflúen en cinco eixos fundamentais: Estudos Medievais, Estudos Teatrais, Estudos Literarios Contemporáneos, Gramática e Lingua de Calidade e mais Estudos Portugueses.

Páxina web do grupo: http://illa.udc.gal/

ILLA: Research in Galician Language and Literature was formed in 2006 from the merger of two existing research groups – PLG (Galician Language Research) and GUILHADE (Historical Linguistics and Textual Criticism Research) – and the incorporation of several independent researchers.
The research carried out by ILLA is focused on five core areas: Medieval Studies, Theatre Studies, Contemporary Literary Studies, Language and Grammar Standards, and Portuguese Studies.
ILLA is officially recognised by the University of A Coruña as a research group within the area of Galician and Portuguese Language, Literature and Cultural Studies.

Website: http://illa.udc.gal/

Collections in this community

Recent Submissions

View more