Now showing items 1-20 of 233

  • Nova contribución ao córpus literário de Eduardo Pondal: dezanove poemas e unha novela 

   Ferreiro, Manuel (Promocións Culturais Galegas, 1986)
   [Resumo]Recuperación e edición de textos pondalianos (unha novela curta, autobiográfica, e dezanove poemas), esquecidos en publicacións raras contemporáneas do poeta ou inéditos (en manuscritos autógrafos).
  • Unha ruptura na literatura galega: os Séculos Escuros 

   Ferreiro, Manuel (A.C. Alexandre Bóveda, 1988)
   [Resumo]Estudo socioliterario das condicións ambientais e culturais en que se desenvolveu a Galiza dos séculos XVI-XVIII, cunha ruptura na normalidade lingüística e literaria, apagada por unha situación de sometemento, ...
  • Pondal: do dandysmo á loucura (biografia e correspondéncia) 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1991)
   [Resumo]Biografía de Eduardo Pondal construída a partir do estudo do espolio persoal do poeta, da análise das noticias contemporáneas existentes en revistas e xornais da época e mais dos datos subministrados pola ampla ...
  • A lingua pondaliana e a formación do estándar literario galego 

   Ferreiro, Manuel (Real Academia Galega, 1991)
   [Resumo]Estudo do contributo da lingua pondaliana á fixación da moderna lingua literaria galega, desde unha posición simultaneamente bergantiñá e de teor clásico, con múltiplas influencias do modelo expresivo camoniano.
  • Antonio Noriega Varela : vida e obra 

   Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1992)
   [Resumen] Este trabajo consta de los siguientes apartados: Bibliografia, introduccion, edicion, apendices e indices. En la "introduccion" se estudia el entorno historico-social y estetico-cultural en ...
  • As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário 

   Ferreiro, Manuel (Laiovento, 1992)
   [Resumo]Edición crítica do cancioneiro do trobador Rodrigu’Eanes de Vasconcelos, autor de seis importantes cantigas pertencentes aos dous xéneros amorosos das lírica profana galego-portuguesa. A edición inclúe unha ampla ...
  • Un modelo de traballo na aula: a cuestión social na literatura galega 

   Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (Universidade de Santiago de Compostela, 1993)
   [Resumo]Proposta para a elaboración de unidades didácticas desde unha perspectiva sociolóxica, para o estudo da historia da literatura galega
  • O teatro de Eduardo Blanco-Amor 

   Tato-Fontaíña, Laura (Escola Dramática Galega, 1993)
   [Resumo] Estudo da obra de Eduardo Blanco-Amor (1897-1979).
  • A cantiga de Rodrigu’Eanes d’Alvares. Edição crítica 

   Ferreiro, Manuel (Cosmos, 1993)
   [Resumo]Edición crítica da interesante e suxestiva cantiga de amigo de Rodrigu’Eanes d’Alvares, único texto conservado deste trobador.
  • Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal 

   Ferreiro, Manuel (Real Academia Galega, 1994)
   [Resumo]Edición e estudo do glosario manuscrito inédito (c. 1800) de B. Vicente Payzal, transmitico por un autógrafo custodiado pola Real Academia Galega, que constitúe un dos primeiros vocabularios da lingua galega conservados.
  • Teatro e nacionalismo 

   Tato-Fontaíña, Laura (Edicións Laiovento, 1995)
   [Resumo] Esta obra estuda o desenvolvemento do teatro na cidade de Ferrol entre 1915 e 1936. Está estruturada en dúas partes. A primeira consta de cinco capítulos: “Ideoloxía e sociedade”, “Arredor do teatro popular”, ...
  • O portugués como ficción dramática (A fronteira lingüística no entremés 'A contenda dos Labradores de Caldelas' [1671]) 

   Ferreiro, Manuel (Universidad de Extremadura, 1996)
   [Resumo]Estudo lingüístico e edición (a partir dos dous manuscritos conservados) de 'A Contenda dos Labradores de Caldelas' (1671), a primeira obra teatral galega conservada.
  • O teatro galego e os coros populares 1915-1931 

   Tato-Fontaíña, Laura (1996)
  • O teatro actual 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 45 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Comeza coas primeiras publicacións dramáticas da década de 1950 e, a seguir, “O Teatro Independente”, “Certames e publicacións”, “Autores”, “Manuel Lourenzo”, ...
  • Cantigas de Escarnio e de Maldizer. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas satíricas (cantigas de escarnho e de maldizer) e mais das cantigas híbridas e dos xéneros menores do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica ...
  • Cantigas de Amigo. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amigo do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen ...
  • Cantigas de Amor. Antoloxía 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resume]Ampla antoloxía anotada das cantigas de amor do corpus trobadoresco profano galego-portugués. Esta escolma ten a característica de presentar (e editar en certos casos) textos de todos os trobadores que teñen cantigas ...
  • Cantigas de Santa Maria. [Antoloxía] 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo]Antoloxía anotada de Cantigas de Santa María, de Afonso X, con textos editados a partir, fundamentalmente, da fixación crítica de Walter Mettmann.
  • Lírica Medieval. Cantigas de Santa María. Prolongacións da escola trobadoresca 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 4 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda a lírica relixiosa, as Cantigas de Santa María (contexto, códices, autoría, fontes, estrutura, clasificación, motivacións e valoración) e tamén as ...
  • Lírica Medieval. Caracterización xeral. Cantigas de escarnio e maldicer 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 2 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda as características xerais da lírica medieval galego-portuguesa (contexto, lingua, periodización, tradición manuscrita, música). Cantigas de escarnio e ...