Now showing items 5-12 of 12

  • Cien años de defensa colectiva: la dinámica societaria y sindical del Magisterio Español 

   Terrón Bañuelos, Aida (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumen] Este artículo rastrea [os orígenes y evolución de [as actividades desplegadas por [os maes- tros españoles con vistas a su organización societaria y sindical. Ta[es actividades se encarnan en e[ pro- ceso de ...
  • Contribucións a unha historia da Universidad Popular da Coruña 

   Capelán Rey, Antón (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumo] o obxectivo deste estudio é unha aproximación histórica á Universidad Popular da Coruña (1906-1916,1927-1930), creada por membros cualificados da nova xeneración de intelectuais, profesio- nais e políticos. ...
  • La educación popular en la obra de Eduardo Moreno López 

   Benso Calvo, Carmen (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumen] Este trabajo analiza las aportaciones que en el ámbito de la educación popular realizó Eduardo Moreno López, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto orensano a principios de siglo. Su vinculación a ...
  • Educación popular, sistema social, sistema político 

   Barreiro, Herminio (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumo] Utilizando como base argumental os documentos congresuais recentemente publicados correspondentes ao VIII Coloquio Nacional de Historia da Educación que se celebrara en Tenerife no ano 1994, neste traballo faise ...
  • Escolantes e escolas de ferrado 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumo] A instrucción popular en Galicia ten unha das súas concrecións máis xenuinas nas escolas de ferrado. Trátase de escolas sostidas polos propios labregos, que pagaban normalmente en especie: un ferrado de centeo, ...
  • Novas 

   Sin autor (Universidade da Coruña, 1999)
  • O ensino da Historia Natural no Instituto de Santiago (1850-1903). Profesorado e recursos, dependencias e influencias 

   Bugallo-Rodríguez, Ánxela (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumo] Dado o seu carácter de instituto universitario, o Instituto de Santiago mantivo, dende a súa cre- ación, unha gran dependencia da Universidade compostelá, especialmente nas chamadas materias de ciencias. Aínda ...
  • La Universidad Popular de Ourense 

   Benso Calvo, Carmen (Universidade da Coruña, 1999)