Show simple item record

dc.contributor.authorFernández Rodríguez, Alicia
dc.date.accessioned2019-03-07T13:39:11Z
dc.date.available2019-03-07T13:39:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationAmbientalmente Sustentable, 2013, 15-16: 93-106. ISSN: 1887-2417es_ES
dc.identifier.issn1887-2417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/22150
dc.description.abstract[Resumo] Co fin de pescudar si os alumnos alcanzaron os obxectivos establecidos nunha actividade de educación ambiental, temos que recorrer á avaliación, unha tarefa complicada pero necesaria. En ocasións, en contornas de aprendizaxe non formal, a avaliación non se leva a cabo ou se realiza moi someramente. Entre as principais causas identificadas atópanse a falta de formación dos educadores sobre temas de avaliación ou á falta de tempo, xa que os alumnos que visitan os centros de educación ambiental non o fan de xeito continuado, senón de xeito ocasional, polo que o seguimiento do seu progreso con vértese nunha ardua tare fa. Ao contrario, existen varios métodos exitosos aplicables a actividades baseadas na indagación en contornas de educación non formal. A través do Proxecto Europeo INQUIRE, cuxo obxectivo foi estender o Ensino das Ciencias Baseada na Indagación a través de Europa, puxéronse en práctica algúns destes métodos de avaliación: mapas conceptuais, mapas mentais, debuxos conceptuais, cuestionarios, observación e preguntas directas.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] In order to determine whether students met the objectives set out in a lesson plan we have to make use of the evaluation, a complex but essential task. Occasionally, in “Learning Outside the Classroom” (LOtC) environments, assessment is not carried out or performed very briefly. The main causes identified were lack of training on assessment from educators and the lack of time, since students visiting environmental education centres do it only sporadically, so tracking their progress becomes an arduous task. On the contrary, there are several applicable methods to successfully assess inquiry-based activities in LOtC environments. Through the European INQUIRE Project, whose aim has been to extend Inquiry-Based Science Education across Europe, we have implemented some of these assessment methods: such as concept maps, mind maps, concept cartoons, questionnaires, observation and direct questionses_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.rightsAtribución-CompartirIgual 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/*
dc.subjectAvaliación formativaes_ES
dc.subjectAvaliación sumativaes_ES
dc.subjectCalificaciónes_ES
dc.subjectIndagaciónes_ES
dc.subjectMapa conceptuales_ES
dc.subjectDebuxo conceptuales_ES
dc.subjectMapa mentales_ES
dc.subjectEducación ambientales_ES
dc.subjectXardín botánicoes_ES
dc.subjectFormative assessmentes_ES
dc.subjectSummative assessmentes_ES
dc.subjectEvaluationes_ES
dc.subjectInquiryes_ES
dc.subjectConcept mapes_ES
dc.subjectConcept cartoones_ES
dc.subjectMind mapes_ES
dc.subjectEnvironmental educationes_ES
dc.subjectBotanic gardenes_ES
dc.titleA avaliación en actividades de educación ambiental baseadas na indagaciónes_ES
dc.title.alternativeThe evaluation of inquiry-based science education activitieses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.journalTitleAmbientalMente Sustentable: Revista científica galego-lusófona de educación ambientales_ES
UDC.volume15-16es_ES
UDC.startPage93es_ES
UDC.endPage106es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17979/ams.2013.01.015-016.782


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record