Show simple item record

dc.contributor.advisorSánchez Bello, Ana
dc.contributor.authorPérez Varela, Noelia
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Pedagoxía e Didácticaes_ES
dc.date.accessioned2017-04-20T18:55:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/18413
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa. 517V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Esta investigación na que se analizan os procesos de desigualdade de xénero na Inspección Educativa en Galicia ten como obxectivo descubrir, a través da realización de historias de vida a mulleres e varóns que desempeñan esta profesión, que aspectos están influíndo para que haxa unha menor representación de inspectoras neste pasto de responsabilidade na nasa comunidade autónoma. Para coñecer a perspectiva das inspectoras e inspectores como axentes directamente implicados, optouse polo desenvolvemento dun estudo multicaso instrumental constituido por dez casos de estudo e á parte, seis mini-casos conformados por seis directoras de Institutos de Educación Secundaria que permitían triangular a información proporcionada pala Inspección. O estudo multicaso instrumental permitía analizar este fenómeno no seu conxunto e desvelar as converxencias e diverxencias que gardan entre si os dez casos principais. No que respecta ás conclusións, non se pode faJar dun único factor que repercuta na menor presenza de mulleres en cargos de Inspección Educativa, senón que hai que falar dun fenómeno multifactorial.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Esta investigación en la que se analizan los procesos de desigualdad de género en la lnspección Educativa en Galicia tiene como objetivo descubrir, a través de la realización de historias de vida a mujeres y varones que desempeñan esta profesión, que aspectos están influyendo para que haya una menor representación de inspectoras en este puesto de responsabilidad en nuestra comunidad autónoma. Para conocer la perspectiva de las inspectoras e inspectores como agentes directamente implicados, se optó por el desarrollo de un estudio multicaso instrumental constituido por diez casos de estudio y aparte, seis mini-casos conformados por seis directoras de Institutos de Educación Secundaria que permitían triangular la información proporcionada por la Inspección. El estudio multicaso instrumental permitía analizar este fenómeno en su conjunto y desvelar las convergencias y divergencias que guardan entre sí los diez casos principales. En lo que respecta a las conclusiones, no se puede hablar de un único factor que repercuta en la menor presencia de mujeres en cargos de Inspección Educativa, sino que hay que hablar de un fenómeno multifactoriales_ES
dc.description.abstract[Abstract] This research, in which I analyze gender inequality processes in the Education Inspectorate of Galicia, aims to discover, which factors influence the lower representation of female inspectors in Galicia, through the analysis of life histories provided by men and women who work in this profession in this autonomous community. In order to find out the perspective of men and women inspectors as the agents directly involved; I opted for the development of an instrumental multicase study consisting of ten case studies and separately, six mi-cases comprised of six high school headteachers, which enabled the triangulation of the information provided by the Inspectorate. The instrumental multicase study allowed the analysis of this phenomenon as a whole and revealed the convergences and divergences that can be identified among the ten leading cases. With regard to the conclusions, I cannot speak of a single factor affecting the lower percentage of women in Education Inspectorate positions, rather, a multifactorial phenomenon must be considered.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectMujeres-Educación-Galiciaes_ES
dc.subjectInspección de escuelas-Galiciaes_ES
dc.subjectLiderazgo en educaciónes_ES
dc.subjectAdministración escolares_ES
dc.titleA Inspección Educativa. Unha perpectiva de xéneroes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.date.embargoEndDate2017-10-18es_ES
dc.date.embargoLift2017-10-18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record