Show simple item record

dc.contributor.advisorDopico Castro, Jesús A.
dc.contributor.authorCotelo Vázquez, Estefanía
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Economía e Empresaes_ES
dc.date.accessioned2017-02-13T12:23:08Z
dc.date.available2017-02-13T12:23:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/18106
dc.description.abstract[Resumo]: O esgotamento dos recursos naturais non renovables é unha realidade a cal nos vamos ter que enfrontar tarde ou cedo. As sociedades necesitan destes recursos para o desenvolvemento das súas economías, tanto para producir bens e servicios como para obter enerxía que se emprega no día a día. Os recursos naturais non renovables son esgotables polo que necesitamos unha extración controlada para que non chegemos a sobreexplotación ou no peor dos casos o esgotamento. Todo isto está a ocorrer e o exemplo mais notable é o uso do petróleo que se está a consumir de maneira incontrolada, o que leva a que as reservas menguen rapidamente. A brutal dependencia dos recursos fósiles ten moitas consecuencias e a totalidade son negativas, non só provocan conflictos nos países con reservas senon que o seu uso repercute no medio ambiente a través da contaminación que lanzan a atmófera. Isto provoca o tan mencionado cambio climático que se pode observar a través dos aumentos da temperatura global ou o aumento das zonas desérticas. Necesitamos levar acabo un cambio e reconducir o futuro cara economías sostibles co medio ambiente onde o mais importante sexan as fontes de enexía renovables, senon sucede unha transición estaremos avocados a un planeta contaminado e en constante conflicto.es_ES
dc.description.abstract[Abstract]: The depletion of non-renewable natural sources is a reality to which we will have to face sooner or later. Societies need these resources for the development of their economies, both to produce goods and services, such as for energy that is used every day. Non-renewable natural resources are exhaustible so they need a controlled extraction to not reach the overexploitation or in the worst scenarios the exhaustion. All of this is already happening and the most notable example is the use of the oil that is being consumed in an uncontrolled way, which leads to the reserves decrease quickly. The brutal dependence os fossil resources has many consequences and they are all negative, not only because of conflicts in countries with reserves it also has an impact on the environment through the pollution released into the atmosphere. This causes the so mentioned climate change, this may be seen by the increase in the global temperature or the increase of the desert areas. We need to carry out a change and redirect the future towards sustainable economies with the enviroment where the most important thing are the renewable energy sources, if a transition does not happen we will be destined to a polluted planet inmersed in constant conflict.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectRecursos naturais non renovableses_ES
dc.subjectSobreexplotaciónes_ES
dc.subjectCambio climáticoes_ES
dc.subjectEconomías sostibleses_ES
dc.subjectEnerxías renovableses_ES
dc.subjectNon-renewable natural sourceses_ES
dc.subjectOverexplotationes_ES
dc.subjectClimate changees_ES
dc.subjectSustainable economieses_ES
dc.subjectRenewable energy sourcees_ES
dc.titleO esgotamento dos recursos naturais non renovables: tendencias recentes e perspectivas para o século XXIes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.ECO). ADE. Curso 2015/2016


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record