Show simple item record

dc.contributor.advisorFerreiro Fernández, Manuel (1955-)
dc.contributor.authorLópez-Viñas, Xoán
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüísticaes_ES
dc.date.accessioned2013-06-17T12:20:30Z
dc.date.available2013-06-17T12:20:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/10079
dc.description.abstract[Resumo] Este traballo de investigación ten como obxectivo principal realizar o primeiro estudo histórico-descritivo dos diferentes procesos de formación de palabras en que interveñen afixos, con base nunha selección textual representativa do galego medieval. O corpus, en que analizaremos as diferentes clases de afixación (prefixación, sufixación, parasíntese e derivación regresiva), está delimitado á produción literaria, de modo que se estende do século XIII ao XV. Alén disto, a descrición dos prefixos, sufixos, parasintéticos e regresivos, permitiranos observar a mudanza lingüística que estes sofren ao longo dos séculos e que semella estar sometida a variábeis de produtividade e de concorrencia afixal, feito que pode derivar nunha rivalidade e futura substitución. Para levarmos a cabo este estudo, foi preciso contextualizarmos o fenómeno da afixación; así, primeiramente, ofrecemos un panorama histórico da formación de palabras na teoría lingüística xeral e nos estudos galego-portugueses e, a seguir, elaboramos unha revisión da afixación e dos seus diferentes mecanismos. Neste sentido, destaca o feito de estudarmos unicamente as formacións afixais que se produciren no mesmo sistema lingüístico. Finalmente, explotamos o resultado dos datos deste estudo coa construción do Dicionario de afixos do galego medieval, que conforma o primeiro dicionario temático de afixos.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal realizar el primer estudio histórico-descriptivo de los diferentes procesos de formación de palabras en que intervienen afijos, con base en una selección textual representativa del gallego medieval. El corpus, en que analizaremos las diferentes clases de afijación (prefijación, sufijación, parasíntesis y derivación regresiva), está delimitado a la producción literaria, de modo que se extiende del siglo XIII al XV. Además, la descripción de prefijos, sufijos, parasintéticos y regresivos, nos permitirá observar el cambio lingüístico que estos expermientan a lo largo de los siglos y que parece someterse a variables de productividad y concurrencia afijal, pudiendo derivar en una rivalidad y futura substitución. Para llevar a cabo este estudio, fue preciso contextualizar el fenómeno de la afijación; así, primeramente, ofrecemos un panorama histórico de la formación de palabras en la teoría lingüística general y en los estudios gallego-portugueses y, a continuación, elaboramos una revisión de la afijación y de sus diferentes mecanismos. En este sentido, destaca el hecho de estudiar únicamente las formaciones afijales producidas en el mismo sistema lingüístico. Finalmente, explotamos el resultado de los datos de este estudio con la construcción del Dicionario de afixos do galego medieval, que conforma el primer diccionario temático de afijos.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The primary aim of this research is to present the first historical-descriptive study of the different processes in word formation where affixes appear, based upon a representative textual selection of Mediaeval Galician. The corpus, where we analyze the different types of affixation, i.e., prefixation, affixation, parasynthesis and regressive derivation, is limited to the literary production from the 13th to the 15th century. In addition to that, the description of both parasynthetic and regressive suffixes and prefixes will allow us to analyze the linguistic change they suffer through the centuries, which seem to be submitted to variables of productivity and affixal concurrence which may lead to rivalry and future substitution. To carry this research out, it was necessary to put in context the phenomenon of affixation. Thus, we first show a historical panorama of word formation in general linguistic theory and in Galician-Portuguese studies. Secondly, we make a revision of affixation and its different mechanisms. In this sense, it is worth mentioning the fact that only the affixal formations produced in the same linguistic system are studied. Finally, we develop the result of the data from this study in the Dictionary of Affixes in Mediaeval Galician, the first thematic dictionary of affixes.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectAffixationes_ES
dc.subjectDiachronyes_ES
dc.subjectDictionary of affixes in mediaeval galicianes_ES
dc.subjectWord formationes_ES
dc.subjectMediaeval galicianes_ES
dc.subjectHistorical grammares_ES
dc.subjectHistory of languagees_ES
dc.subjectLexicographyes_ES
dc.subjectPortuguesees_ES
dc.subjectSynchronyes_ES
dc.subjectAfijaciónes_ES
dc.subjectDiacroníaes_ES
dc.subjectDicionario de afixos do galego medievales_ES
dc.subjectFormación de palabrases_ES
dc.subjectGallego medievales_ES
dc.subjectGramática históricaes_ES
dc.subjectHistoria de la lenguaes_ES
dc.subjectLexicografíaes_ES
dc.subjectPortuguéses_ES
dc.subjectSincroníaes_ES
dc.subjectAfixaciónes_ES
dc.subjectDicionario de afixos do galego medievales_ES
dc.subjectGalego medievales_ES
dc.subjectHistoria da linguaes_ES
dc.titleA formación de palabras no galego medieval : a afixaciónes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record