Show simple item record

dc.contributor.advisorGonzález-Doniz, Luz
dc.contributor.advisorQuintela-del-Río, Alejandro
dc.contributor.advisorFernández-Cervantes, Ramón (Titor)
dc.contributor.authorDobaño, Noemi
dc.date.accessioned2023-07-12T14:32:24Z
dc.date.available2023-07-12T14:32:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/33311
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Saúde, Discapacidade, Dependencia e Benestar. 5035V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Introdución: as caídas son a principal causa de hospitalización nas persoas con discapacidade intelectual (PCDI). A incidencia é 3,5 veces superior á da poboación xeral. Para cuantificar o risco de sufrilas, ó non existir tests específicos, utilízanse outros non deseñados concretamente para esta poboación. Obxectivo xeral: deseñar e validar un instrumento de medida do risco de caídas nas PCDI baseado nos principais factores de risco. Material e métodos: realizouse un estudo lonxitudinal de cohortes bidireccional nunha mostra de 112 PCDI para identificar os factores de risco das caídas. Cos mesmos, deseñouse un modelo matemático estimador do risco, conformando o instrumento obxecto desta investigación. Validouse esta ferramenta comparando as caídas estimadas coas reais sufridas polos participantes. Resultados: a taxa de caídas foi 2,38/persoa/ano. O modelo de regresión binominal negativa presenta o mellor axuste cun 80,18% de acerto. Incorpora a idade, a medicación, as alteracións da marcha, o grao de discapacidade intelectual, o resultado do test Tinetti e o déficit de atención. Conclusións: o instrumento proposto permite a estimación do número de caídas que presentarán as PCDI considerando os principais factores de risco detectados.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Introducción: las caídas son la principal causa de hospitalización en las personas con discapacidad intelectual (PCDI). Su incidencia es 3,5 veces superior a la de la población general. Para cuantificar el riesgo de sufrirlas, al no existir test específicos, se utilizan otros no diseñados concretamente para esta población. Objetivo general: diseñar y validar un instrumento de medida del riesgo de caídas en PCDI basado en los principales factores de riesgo. Material y métodos: se realizó un estudio longitudinal de cohortes bidireccional en una muestra de 112 PCDI para identificar los factores de riesgo de las caídas. Con los mismos, se diseñó un modelo matemático estimador del riesgo, conformando el instrumento objeto de esta investigación. Se validó esta herramienta comparando las caídas estimadas con las reales sufridas por los participantes. Resultados: la tasa de caídas fue 2,38/persona/año. El modelo de regresión binominal negativa presenta el mejor ajuste con un 80,18% de acierto. Incluye la edad, la medicación, las alteraciones de la marcha, el grado de discapacidad intelectual, el resultado del test Tinetti y el déficit de atención. Conclusiones: el instrumento propuesto permite estimar el número de caídas que presentarán las PCDI tomando en consideración los principales factores de riesgo detectados.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Background: falls are the main cause of hospitalization in people with intellectual disabilities (PWID). Its incidence is 3,5 times higher than that of the general population. To quantify the risk of suffering them, since there are no specific tests, others designed for another populations are used. Main objective: to design and validate an instrument for measuring the risk of falls in PWID based on the main risk factors. Material and methods: a bidirectional longitudinal cohort study was carried out in a sample of 112 PWID to identify risk factors for falls. With them, a mathematical model for risk estimation was opened, forming the instrument object of this investigation. This tool was validated by comparing the estimated falls with the real ones suffered by the participants. Results: the rate of falls was 2,38/person/year. The negative binomial regression model presents the best fit with 80,18% accuracy. It includes age, medication, gait disturbances, degree of intellectual disability, Tinetti test result and attention deficit. Conclusions: the proposed instrument allows estimating the number of falls that will end with PWID, considering the main risk factors detected.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.rightsCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es*
dc.subjectPersonas con discapacidad intelectual-Caídas (Accidentes)es_ES
dc.subjectPersonas con discapacidad intelectual-Cuidadoses_ES
dc.titleRiesgo de caídas en personas con discapacidad intelectual: diseño y validación de un instrumento evaluadores_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record