Show simple item record

dc.contributor.advisorBallesteros-Pena, Ana
dc.contributor.advisorFernandez-Bessa, Cristina
dc.contributor.authorÁlvarez Zaragoza, Diego
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Socioloxíaes_ES
dc.date.accessioned2023-01-25T06:57:40Z
dc.date.available2023-01-25T06:57:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/32391
dc.description.abstract[Resumo] Partindo da crecente literatura académica entorno aos aspectos temporais dos procesos migratorios, e tratando de dar unha nova visión que axude a enriquecer a mesma, o presente traballo busca explorar e analizar de que xeito se presentan e son vividos ditos aspectos ao longo das traxectorias das persoas migrantes e o impacto que teñen sobre os distintos ámbitos das súas vidas. Para acadar os obxectivos proponse unha investigación cualitativa que ten como elemento central a realización de entrevistas a seis persoas migrantes de perfís diversos, e complétase coa realización de catro entrevistas a profesionais das migracións, e con aportacións autoetnográficas. A investigación permite concluír que as temporalidades dos réximes migratorios son unha potente ferramenta de exclusión social e maltrato institucional, que mantén ás persoas migrantes nun permanente estado de incerteza e sufrimento, dificultándolles acadar unha estabilidade a nivel sociolaboral e afectando de xeito negativo a distintos ámbitos das súas vidas.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Partiendo de la creciente literatura académica sobre los aspectos temporales de los procesos migratorios, y tratando de dar una nueva visión que ayude a enriquecer la misma, el presente trabajo busca explorar y analizar de qué forma se presentan y son vividos dichos aspectos a lo largo de las trayectorias de las personas migrantes y el impacto que tienen en los distintos ámbitos de sus vidas. Para alcanzar los objetivos se propone una investigación cualitativa que tiene como elemento central la realización de entrevistas a seis personas migrantes de perfiles diversos, y se complementa con la realización de cuatro entrevistas a profesionales de las migraciones, y con aportaciones autoetnográficas. La investigación permite concluir que las temporalidades de los regímenes migratorios son una potente herramienta de exclusión social y maltrato institucional, que mantiene a las personas migrantes en un permanente estado de incertidumbre y sufrimiento, dificultándoles alcanzar una estabilidad a nivel sociolaboral y afectando de forma negativa a distintos ámbitos de sus vidas.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Based on the growing academic literature on the temporal aspects of migration processes and seeking to provide a new vision to help enrich it, this paper seeks to explore and analyze how those aspects are presented and experienced throughout the trajectories of migrants and the impact they have on the different areas of their lives. In order to achieve the objectives, a qualitative research is proposed, which has as a central element the realization of interviews with six migrants of diverse profiles, and is complemented with the realization of four interviews with professionals of migrations, and with autoethnographic contributions. The research leads to the conclusion that the temporalities of migratory regimes are a powerful tool for social exclusion and institutional mistreatment, which keeps migrants in a permanent state of uncertainty and suffering, making difficult for them to achieve stability at the socio-labor level and negatively affecting different areas of their lives.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectMigraciónses_ES
dc.subjectTemporalidadees_ES
dc.subjectEsperaes_ES
dc.subjectIncertezaes_ES
dc.subjectPolíticas migratoriases_ES
dc.subjectMigracioneses_ES
dc.subjectTemporalidades_ES
dc.subjectIncertidumbrees_ES
dc.subjectMigrationes_ES
dc.subjectTemporalityes_ES
dc.subjectWaitinges_ES
dc.subjectUncertaintityes_ES
dc.subjectMigration policieses_ES
dc.titleEntre a espera e a esperanza: a temporalidade e a incerteza nos procesos migratorios e o seu impacto na vida das persoas migranteses_ES
dc.title.alternativeEntre la espera y la esperanza: la temporalidad y la incertidumbre en los procesos migratorios y su impacto en la vida de las personas migranteses_ES
dc.title.alternativeBetween waiting and hope: temporality and uncertaintity in migration processes and its impact on the lives of migrantses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de mestrado (UDC.SOC). Políticas sociais e intervención sociocomunitaria. Curso 2021/2022es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record