Show simple item record

dc.contributor.advisorCalvo Dopico, Domingo
dc.contributor.authorRodríguez-Salvador, Beatriz
dc.date.accessioned2021-10-01T18:21:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/28556
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial. 5033V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] As etiquetas corrixen as asimetrías de información e axudan aos produtores a diferenciar os seus produtos. Non obstante, a etiquetaxe non garante que os alimentos sexan seguros, de boa calidade e auténticos. Co obxectivo de satisfacer as demandas dos consumidores de información fiable e relevante e garantías, introducíronse diferentes iniciativas de rastrexabilidade. Para transmitir información de maneira eficiente aos consumidores, garantir a viabilidade da rastrexabilidade e implementar estratexias de diferenciación, é necesario comprender as súas percepcións. O propósito desta tese é investigar a sinalización e o aseguramento da calidade dos produtos pesqueiros desde o punto de vista do consumidor. Os resultados indican que a maioría dos consumidores buscan e están dispostos a pagar máis por peixe de maior calidade. As etiquetas e a súa información son importantes para os consumidores non só como fontes de información senón tamén para identificar produtos de maior calidade. O coñecemento dos consumidores sobre a rastrexabilidade é baixo, o que pode actuar como barreira á súa aceptación. Unha vez informados, os consumidores consideran necesaria a súa implementación. Con todo, a maioría deles non están dispostos a pagar máis por produtos pesqueiros rastrexables. Os resultados desta tese teñen implicacións para autoridades e produtores.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Las etiquetas corrigen las asimetrías de información y ayudan a los productores a diferenciar sus productos. Sin embargo, el etiquetado no garantiza que los alimentos sean seguros, de buena calidad y auténticos. Para satisfacer las demandas de los consumidores de información fiable y relevante y garantías, se han introducido diferentes iniciativas de trazabilidad. Para transmitir información de manera eficiente a los consumidores, garantizar la viabilidad de la trazabilidad e implementar estrategias de diferenciación, es necesario comprender sus percepciones. El propósito de esta tesis es investigar la señalización y el aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros desde el punto de vista del consumidor. Los resultados indican que la mayoría de los consumidores buscan y están dispuestos a pagar más por pescado de mayor calidad. Las etiquetas y su información son importantes para los consumidores tanto como fuentes de información como para identificar productos de mayor calidad. El conocimiento de los consumidores sobre la trazabilidad es bajo, lo que puede actuar como barrera a su aceptación. Una vez informados, los consumidores consideran necesaria su implementación. No obstante, la mayoría de ellos no están dispuestos a pagar más por ella. Los resultados de esta tesis tienen implicaciones para autoridades y productores.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Labels correct information asymmetries and helps producers to differentiate products. However, labelling system alone cannot assure that the food is safe, of good quality and authentic. To address consumer demands for reliable and relevant information and guarantees, different traceability initiatives have emerged. Traceability increases production costs and prices may rise. Therefore, understanding consumers' perception and willingness to pay is critical to transmit information efficiently to consumers, ensure the viability of traceability and implement differentiation strategies. The aim of this thesis is to investigate the quality signalling and assurance of fish products from a consumer point of view. Results indicate that most consumers look and are willing to pay more for higher quality fish, particularly those differentiated by origin and species. Labels and their information are important for consumers as information sources but also to identify higher quality products. Consumers' knowledge on traceability is generally low, which may act as a barrier to its acceptance, and it is associated to safety and quality. Once informed, consumers consider the implementation of traceability systems is necessary. Nonetheless, most of them are not willing to pay more for it. The results of this thesis have a number of implications for authorities and producers.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectConsumidores-Protecciónes_ES
dc.subjectAlimentos-Etiquetadoes_ES
dc.subjectSeguridad alimentariaes_ES
dc.titleQuality signalling and assurance of fish products from a consumer point of viewes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_ES
dc.date.embargoEndDate2023-06-26es_ES
dc.date.embargoLift2023-06-26


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record