Show simple item record

dc.contributor.advisorClemente, Miguel
dc.contributor.advisorPeralbo, Manuel (Titor)
dc.contributor.authorDíaz-Pérez, Zara-Elena
dc.date.accessioned2020-10-14T16:34:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/26426
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Desenvolvemento Psicolóxico, Aprendizaxe e Saúde. 5034V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Esta investigación levouse a cabo co obxectivo de demostrar en que hai nenos que mostran un destacamento cara aos seus pais e, en caso afirmativo, cales son os motivos que levaron a unha situación semellante ao comportamento deste último. En primeiro lugar, fíxose unha revisión teórica sobre a falsa síndrome de alienación parental, co obxectivo de coñecer varias das razóns e situacións familiares que fan que os menores sintan rexeitamento cara a polo menos un dos seus pais. En segundo lugar, estudouse o maquiavelismo, centrado na comprensión do comportamento daqueles pais que provocan o desexo de afastarse ou o rexeitamento dos seus fillos cara a eles. Finalmente, relacionado cos dous números anteriores, fíxose unha revisión teórica sobre o apego, que é o principal obxectivo deste estudo. A parte empírica da investigación levouse a cabo en escolas de todo o país, cunha participación de 3000 nenos, cuxa idade media era de 11,32 anos. Recolléronse informacións sobre os datos sociodemográficos, así como as respostas das seguintes preguntas: se querían aos seus pais, se pensaban que sempre debían dicirlles a verdade e se o seu desexo era sempre estar con eles. Ademais, desenvolveuse unha escala ad hoc de preferencia infantil para esta investigación. Os resultados sobre o apego sentido polos nenos aos seus pais, mostraron que o 4,7% dos nenos expresou que non os amaba, o 5,2% non mantivo contacto con eles, o 9,8 non considerou importante dicirlles a verdade e o 2,5% responden negativamente ás tres preguntas. Pos unha banda, identificáronse catro factores sobre o comportamento do pai cara aos nenos que correspondían a actitude do pai cara as tarefas escolares, á disposición de axudar e ao control positivo do neno, ao control negativo e á preocupación excesiva e á falta de comunicación. Compróbase que mostrar axuda para os nenos, un control e unha comunicación adecuados son os principais motivos para un apego positivo. Destácanse as limitacións do estudo cara a futuras investigacións.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de demostrar hasta qué punto existen niños que muestran un desapego hacia sus progenitores, y, de ser así, cuáles son las razones que han conllevado a tal situación atendiendo al comportamiento de estos últimos. Primeramente, se realizó una revisión teórica acerca del falso Síndrome de alienación Parental, con el objetivo de conocer varios de los motivos y situaciones familiares que provocan que los menores sientan rechazo al menos hacia uno de sus progenitores. En segundo lugar, se estudió el Maquiavelismo, enfocado a comprender el comportamiento de aquellos padres que provocan el deseo de alejarse o directamente el rechazo de sus hijos hacia ellos. Por último, relacionado con las dos cuestiones anteriores, se realizó una revisión teórica sobre el apego, que es el objeto principal de este estudio. La parte empírica de la investigación se realizó en centros escolares en el ámbito nacional, con una participación de 3000 menores, cuya edad media fue de 11,32 años. Se reunió información sobre los datos sociodemográficos, así como las respuestas procedentes de las siguientes preguntas: si querían a sus padres, si pensaban que deben contarles siempre la verdad y si su deseo era estar siempre con ellos. Además, se elaboró una escala de preferencias infantiles ad hoc para esta investigación. Los resultados sobre el apego que sienten los niños hacia sus padres manifestaron que un 4,7% de los niños expresan no quererles, un 5,2% no mantener el contacto con ellos, un 9,8% no consideraron importante el hecho de decirles la verdad y un 2,5% respondieron a las tres cuestiones de forma negativa. Por una parte, se identificaron cuatro factores sobre el comportamiento del padre hacia los hijos que correspondían a la actitud del padre frente a tareas escolares, disposición a ayudar y control positivo sobre el menor, control negativo y preocupación excesiva y la falta de comunicación. Por otra parte, los cuatro factores identificados con respecto al comportamiento de la madre hacia los hijos responden a las acciones de control sobre tareas escolares, control negativo y preocupación excesiva, ayuda con control excesivo y falta de comunicación. Se verifica que mostrar ayuda hacia los hijos, un control y una comunicación adecuados, son los principales motivos de un apego positivo. Se destacan las limitaciones del estudio hacia futuras investigaciones.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] This research has been carried out with the aim of proving to what extent are there children who show parental detachment towards their progenitors, and that being the case, which are the reasons that have led to such situation, taking into account their parents’ behaviour. Firstly, a theoretical review of the false Parental Alienation Syndrome was performed, with the aim of knowing several of the family reasons and situations that make minors feel rejection towards at least one of their biological parents. Secondly, Machiavellianism was studied, focusing on understanding the behavior of those parents who arouse in their children the wish to distance themselves from them, or directly the rejection of their children towards them. Lastly, relating the two previous questions, it was performed a theoretical review of attachment, which is the main aim of this study. The research took place in school centres at national level, with the participation of 3000 minors, whose mean age was 11,32. Socio-demographical data was gathered, as well as the answers to the following questions: if they loved their parents, if they thought that they should always tell them the truth and if their want was being always with them. Furthermore, an ad hoc children’s preferences scale was developed for this research. The results of the attachment that the children felt towards their parents showed that 4,7% of the children express to not love them, 5,2% to not keep in touch with them, 9,8% did not consider important the fact of telling them the truth and 2,5% answered these three questions negatively. On the one hand, four factors on the father’s behaviour towards children were identified, correlating the father’s attitude towards homework assignment, willingness to assist and positive control on the minor, negative control and excessive concern, and lack of communication. On the other hand, the four factors identified regarding the mother’s behaviour towards children are in line with the actions of control on homework, negative control and excessive concern, assistance with excessive control and lack of communication. It is verified that showing assistance towards children, appropriate control and communication, are the main factors for a positive attachment. Limitations of this study towards further research are highlighted.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectAbusos sexuales con respecto a los niñoses_ES
dc.subjectTrastornos del apego en el niñoes_ES
dc.subjectMaquiavelismo (Psicología)es_ES
dc.subjectDependenciaes_ES
dc.subjectFalta de apegoes_ES
dc.subjectSíndrome de Alineación dos Paises_ES
dc.subjectMaltratoes_ES
dc.subjectAbusees_ES
dc.subjectAddictiones_ES
dc.subjectLack of attachmentes_ES
dc.subjectMachiavellianismes_ES
dc.subjectSexual abusees_ES
dc.subjectParental Alienation Syndromees_ES
dc.titleLa falta de apego: consecuencia del maquiavelismo y el abuso infantiles_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_ES
dc.date.embargoEndDate2021-01-27es_ES
dc.date.embargoLift2021-01-27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record