Show simple item record

dc.contributor.advisorViñas-Diz, Susana
dc.contributor.authorNúñez Rama, María
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Escola Universitaria de Fisioterapiaes_ES
dc.date.accessioned2019-09-24T12:04:18Z
dc.date.available2019-09-24T12:04:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/23973
dc.description.abstract[Resumo] Introdución: O autismo/Trastorno do Espectro Austista(TEA) constitúen un grupo de alteracións neuroevolutivas que presentan unha ampla variedade de manifestacións clínicas: déficits motrices, déficits na interacción social, déficit na comunicación verbal e non verbal, e déficits comportamentais. Na maioría dos casos, os déficits motrices interfiren na capacidade social e comunicativa do individuo, afectando ó desenvolvemento global dos nenos con autismo/TEA. Obxectivo: Identificar cales son as terapias e/ou recursos terapéuticos que se empregan dende a fisioterapia na abordaxe do neno e adolescente con autismo/TEA. Material e métodos: Realizouse unha revisión sistemática no mes de outubro-novembro 2018, consultando as bases de datos Cochrane inglés, Cochrane español, Pedro, PubMed, Web Of Science (WOS), Scopus, Cinahl e Sport Discus. Os criterios de inclusión establecidos foron: artigos que empreguen terapias, e/ou recursos terapéuticos dende a fisioterapia para influír no desenvolvemento global do neno e adolescente con autismo/TEA, publicados nos últimos 10 anos, en inglés/español, e cuxo tipo de publicación fose metanálise, revisións sistemáticas, estudos experimentais, ou estudos observacionais. Resultados: Finalmente analizáronse un total de 23 artigos (12 estudos experimentais: ensaio clínico, ensaios clínicos controlados e/ou aleatorizados, 10 estudos observacionais, e 1 estudo de casos clínicos). As técnicas e/ou recursos terapéuticos que se poden empregar dende a fisioterapia para abordar ó neno con autismo/TEA son: exercicio terapéutico, equitación terapéutica, terapia acuática, o programa de habilidades motoras fundamentais (HMF), Estimulación Rítmica Auditiva (ERA), utilización de videoxogos e robótica, e a práctica deportiva guiada, dirixida e adaptada. As variables analizadas nos diferentes artigos foron: variables motoras (coordinación, equilibrio, marcha), variables sociais (comportamento social e adaptativo, función executiva), e variables comunicacionais (aprendizaxe e linguaxe). Os instrumentos de medida máis empregados foron: a Escala Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profiency-2 (BOTMP- 2), a escala The Social Skills Improvement System Rating Scales (SSIS), e a escala Guillian Autism Rting Scale-Second Edition (GARS-2). Conclusións: As técnicas e/ou recursos terapéuticos empregados dende a fisioterapia na abordaxe do neno e adolescente con autismo/TEA inflúen positivamente no desenvolvemento global (físico, psicolóxico, e social) desta poboación. Na actualidade non existe consenso, nin están identificados os recursos terapéuticos cos que se poderían alcanzar resultados máis eficaces e eficientes. Non hai homoxeneidade na utilización dos instrumentos de medida, o que dificulta a comparación de resultados entre estudos. Son necesarias más investigacións de calidade neste campo, xa que na actualidade o que está publicado presenta tamaños de mostra moi pequenos, e deseños con baixas calidades metodolóxicases_ES
dc.description.abstract[Abstract] Background: Autism/Autistic Spectrum Disorder (ASD) is a group of neuroevolutionary disorders that present a wide variety of clinical manifestations: motor deficits, deficits in social interaction, deficits in verbal and non-verbal communication, and behavioral deficits. In most cases, motor deficits interfere with an individual's social and communication abilities, affecting the overall development of children with autism/ASD. Objetive: To identify the therapies and/or therapeutic resources that are used from physical therapy in the approach of the child and adolescent with autism/TEA. Methods: A systematic review was carried out in October-November 2018, consulting the databases Cochrane English, Cochrane Spanish, Pedro, PubMed, Web Of Science (WOS), Scopus, Cinahl and Sport Discus. The established inclusion criteria were: articles using therapies, and/or therapeutic resources from physical therapy to influence the global development of children and adolescents with autism/TEA, published in the last 10 years, in English/Spanish, and whose type of publication was meta-analysis, systematic reviews, experimental studies, or observational studies. Outcomes: Finally, a total of 23 articles were analyzed (12 experimental studies: clinical trial, controlled and/or randomized clinical trials, 10 observational studies, and 1 clinical case study). The techniques and/or therapeutic resources that can be used from physical therapy to approach the child with autism/ATD are: therapeutic exercise, therapeutic horseback riding, aquatic therapy, fundamental motor skills program (FMS), Rhythmic Auditory Stimulation (RAS), use of video games and robotics, and guided, directed and adapted sports practice. The variables analyzed in the different articles were: motor variables (coordination, balance, gait), social variables (social and adaptive behavior, executive function), and communicational variables (learning and language). The most commonly used measuring instruments were: Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profiency-2 (BOTMP-2), The Social Skills Improvement System Rating Scales (SSIS), and the Guillian Autism Rting Scale-Second Edition (GARS-2). Conclusions: The techniques and/or therapeutic resources used from the physical therapy when introduced to a child with autism/TEA shoa positive result in the overall development (physical, psychological, and social) of this population. To this date, there is no consensus, nor are the therapeutic resources identified with which the most effective and efficient results could be achieved. There is no homogeneity in the use of measuring instruments, which makes it difficult to compare results between studies. More quality research is needed in this field, as what is currently published has very small sample sizes and designs with low methodological qualities.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Introducción: El autismo/Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituyen un grupo de alteraciones neuroevolutivas que presentan una amplia variedad da manifestaciones clínicas: déficits motrices, déficits en la interacción social, déficit en la comunicación verbal y no verbal, y déficits comportamentales. En la mayoría de los casos, los déficits motrices interfieren en la capacidad social y comunicativa del individuo, afectando al desenvolvimiento global de los niños con autismo/TEA. Objetivo: Identificar cuales son las terapias y/o recursos terapéuticos que se emplean desde la fisioterapia en el abordaje del niño y adolescente con autismo/TEA. Material y métodos: Se ha realizado una revisión sistemática en el mes de octubre-noviembre 2018, consultando las bases de datos Cochrane inglés, Cochrane español, Pedro, PubMed, Web Of Science (WOS), Scopus, Cinahl e Sport Discus. Los criterios de inclusión establecidos fueron: artículos que empleen terapias, y/o recursos terapéuticos desde la fisioterapia para influir en el desarrollo global del niño y adolescente con autismo/TEA, publicados en los últimos 10 años, en inglés/español, y cuyo tipo de publicación fuese metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios experimentales, o estudios observacionales. Resultados: Finalmente se analizan un total de 23 artículos (12 estudios experimentales: ensayo clínico, ensayos clínicos controlados y/o aleatorizados, 10 estudios observacionales, y 1 estudio de casos clínicos). Las técnicas y/o recursos terapéuticos que se pueden emplear desde la fisioterapia para abordar al niño con autismo/TEA son: ejercicio terapéutico, equitación terapéutica, terapia acuática, programa de habilidades motoras fundamentales (HMF), Estimulación Rítmica Auditiva (ERA), uso de videojuegos y robótica, y la práctica deportiva guiada, dirigida y adaptada. Las variables analizadas en los diferentes artículos fueron: variables motoras (coordinación, equilibrio, marcha), variables sociales (comportamiento social y adaptativo, función ejecutiva), y las variables comunicacionales (aprendizaje y lenguaje). Los instrumentos de medida más empleados fueron: la escala Bruininks-Oseretsky Test of Motor Profiency-2 (BOTMP- 2), la escala The Social Skills Improvement System Rating Scales (SSIS), y la escala Guillian Autism Rting Scale-Second Edition (GARS-2). Conclusiones: Las técnicas y/o recursos terapéuticos utilizados desde la fisioterapia en el abordaje del niño y adolescente con autismo/TEA influyen positivamente en el desarrollo global (físico, psicológico, e social) de esta población. En la actualidad no existe un consenso, ni están identificados los recursos terapéuticos con los que se podrían conseguir los resultados más eficaces y eficientes. No hay homogeneidad en el uso de los instrumentos de medida, lo que dificulta la comparación de resultados entre los estudios. Son necesarias más investigaciones de calidad en este campo, ya que en la actualidad lo que está publicado presenta tamaños muestrales muy pequeños, y diseños con bajas calidades metodológicas.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.subjectAutismoes_ES
dc.subjectTrastorno do Espectro Autista (TEA)es_ES
dc.subjectFisioterapiaes_ES
dc.subjectAutismes_ES
dc.subjectAutistic Spectrum Disorder (ASD)es_ES
dc.subjectPhysical therapyes_ES
dc.titleAbordaxe do neno autista/Trastorno do espectro autista dende a fisioterapia: revisión sistemáticaes_ES
dc.title.alternativeApproach of the autistic/Autistic spectrum disorder child from the physical therapy: systematic reviewes_ES
dc.title.alternativeAbordaje del niño autista/Trastorno del espectro autista desde la fisioterapia: revisión sistemáticaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.FCS). Fisioterapia. Curso 2018/2019es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record