Show simple item record

dc.contributor.advisorSantiago Gómez, Elvira
dc.contributor.advisorRomán Masedo, Laura
dc.contributor.authorSilveira Santamaría, María
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Socioloxíaes_ES
dc.date.accessioned2019-07-29T09:11:03Z
dc.date.available2019-07-29T09:11:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/23613
dc.description.abstract[Resumo] Os medios de comunicación constitúen un elemento chave na transmisión de crenzas e valores na sociedade actual. A través do enfoque de efectos limitados, enténdense como axentes impersoais que actúan de forma condicionada e a longo prazo sobre o individuo posibilitando cambios profundos na forma de pensar e de actuar. Debido ó seu carácter estrutural e á súa magnitude, a problemática social sobre a que se analizou o tratamento mediático é a violencia cara as mulleres. De xeito máis preciso, buscouse comprender cales son as características das informacións realizadas en materia de violencia de xénero, abuso sexual e acoso sexual a través do xornal EL PAÍS e ABC. Empregouse unha metodoloxía baseada na análise de contido de novas publicadas entre xullo e novembro de 2017. Os resultados obtidos dan conta da forma destas novas, da súa estrutura e da adecuación á norma vixente que regula o tratamento xornalístico destas informacións.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Los medios de comunicación constituyen un elemento clave en la transmisión de creencias y valores en la sociedad actual. A través del enfoque de efectos limitados, se entienden como agentes impersonales que actúan de forma condicionada y a largo plazo sobre el individuo posibilitando cambios profundos en la forma de pensar y de actuar. Debido a su carácter estructural y a su magnitud, la problemática social sobre la que se analizó el tratamiento mediático es la violencia hacia las mujeres. De forma más precisa, se buscó comprender cuales son las características de las informaciones realizadas en materia de violencia de género, abuso sexual y acoso sexual a través de los periódicos EL PAÍS y ABC. Se empleó una metodología basada en el análisis de contenido de noticias publicadas entre julio y noviembre de 2017. Los resultados obtenidos dan cuenta de la forma de estas noticias, de su estructura y de la adecuación a la norma vigente que regula al tratamiento periodístico de estas informaciones.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The Media constitute a key factor in the transmission of believers and values in the current society. Through the limited effects’ perspective, they are understood as impersonal agents that act in a conditioned and long-term manner over individuals allowing deep changes in their way of thinking and behaving. Due to their structural character and to their magnitude, the social problem about which the media treatment’s analysis was made was violence against women. In a more specific way, it tried to understand which are the characteristics found in the news conducted in matters of gender violence, sexual abuse and sexual harassment in the newspapers EL PAÍS and ABC. The methodology used was based on the analysis of news’ content published from July to November in 2017. The results achieved describe the form of these reports, of their structure and their adaptation to the current regulation that standardize media treatment of this information.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectViolencia de xéneroes_ES
dc.subjectAbuso sexuales_ES
dc.subjectAcoso sexuales_ES
dc.subjectMedios de comunicaciónes_ES
dc.subjectViolencia de géneroes_ES
dc.subjectGender violencees_ES
dc.subjectSexual abusees_ES
dc.subjectSexual harassmentes_ES
dc.subjectMediaes_ES
dc.titleAproximación ó tratamento mediático da violencia cara as mullereses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.SOC). Socioloxía. Curso 2017/2018es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record