Show simple item record

dc.contributor.advisorGroba, Betania
dc.contributor.advisorSeijas Ramos, Sonia
dc.contributor.authorCancio Fernández, Lara
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Ciencias da Saúdees_ES
dc.date.accessioned2019-03-04T09:46:58Z
dc.date.available2019-03-04T09:46:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/22057
dc.description.abstract[Resumo] Antecedentes. Realizase unha aproximación as leis de educación e traballo que inclúan ou afecten as persoas con DI. Observase como o deseño do actual programa educativo non resolve as problemáticas coas que se encontran estas persoas, dificultándoselles aínda máis o acceso e permanencia ao mundo laboral. Neste contexto, nacen os diferentes programas de formación sociolaboral existentes no ámbito nacional. Obxectivo. Contémplanse dous grandes obxectivos xerais, por un lado, analizar o contexto da situación actual a nivel nacional dos diferentes programas de formación sociolaboral para persoas con DI. Por outra lado, a un nivel local, valorar o impacto producido nos participantes de “Espazo Compartido” no referente a adquisición da autonomía e habilidades necesarias para un desempeño laboral efectivo. Metodoloxía. É un proxecto de investigación cunha metodoloxía mixta de tipo cuantitativo (estudo descritivo transversal) e de tipo cualitativo (estudo cun enfoque fenomenolóxico). Este, levarase a cabo en dúas fases: unha a nivel nacional e a outra local. Os participantes do estudo a nivel nacional serán as persoas que xestionan os distintos proxectos de formación sociolaboral a nivel nacional. A recollida de datos farase mediante un cuestionario. Os participantes da outra fase, serán os/as alumnos/as, as persoas de referencia do/a alumno/a e os profesionais implicados no programa “Espazo Compartido”. A técnica de recollida de datos será unha entrevista de deseño propio, para cada un dos grupos.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Antecedentes. Se realiza una aproximación a las leyes de educación y trabajo que incluyan o afecten a las personas con DI. Se observa como el diseño del actual programa educativo no resuelve las problemáticas con las que se encuentran estas personas, dificultándosele aún más el acceso o permanencia al mundo laboral. En este contexto, nacen los diferentes programas de formación sociolaboral existentes en el ámbito nacional. Objectivo. Se contemplan dos grandes objetivos generales, por un lado analizar el contexto de la situación actual a nivel nacional de los diferentes programas de formación sociolaboral para personas con DI. Por otro lado, a un nivel local, valorar el impacto producido en los participantes de “Espazo Compartido” en lo referente a la adquisición de la autonomía y habilidades necesarias para un desempeño laboral efectivo. Metodología. Es un proyecto de investigación con una metodología mixta de tipo cuantitativo (estudio descriptivo transversal) y de tipo cualitativo (estudio con un enfoque fenomenológico). Este, se llevará a cabo en dos fases: una nacional y otra local. Los participantes del estudio a nivel nacional serán las personas que gestionan los distintos proyectos de formación sociolaboral a nivel nacional. La recogida de datos se hará mediante un cuestionario. Los participantes de la otra fase, serán los/las alumnos/as, las personas de referencia del alumno/a y los profesionales implicados en el programa “Espazo Compartido”. La técnica de recogida de datos será una entrevista de diseño propio, para cada uno de los grupos.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Background. An approximation is made to education and labor laws that include or affect people with Intelectual Disability.. It is observed how the design of the current educational program does not solve the problems with which these people found, making it harder to access or permanence in the world of work. In this context are born the different social and labor training programs existing at the national level. Objective Two general objectives are contemplated, on the one hand, to analyze the context of the current situation at the national level of the different social and labor training programs for people with Intelectual Disability. On the other hand, a local level, assess the impact produced in the participants of "Espazo Compartido" in relation to the acquisition of autonomy and skills necessary for effective work performance. Methodology. It is a research project with a mixed methodology of quantitative type (cross-sectional descriptive study) and qualitative type (study with a phenomenological approach). This will be carried out in two phases: one at the national level and one at the local level. The participants of the study at the national level will be the people who manage the different socio-labor training projects. The data collection will be done through a questionnaire. The participants in the other phase, will be the students, the reference persons of the person with Intelectual Disability and the professionals involved in the "Espazo Compartido" program. The data collection technique will be an own design interview, a different one for each group.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectDiscapacidade intelectuales_ES
dc.subjectEducaciónes_ES
dc.subjectPostsecundariaes_ES
dc.subjectEspazo compartidoes_ES
dc.subjectTerapia ocupacionales_ES
dc.subjectIntellectual disabilityes_ES
dc.subjectEducationes_ES
dc.subjectPostsecondaryes_ES
dc.subjectWorkes_ES
dc.subjectOccupational therapyes_ES
dc.titleNovas oportunidades para a mellora da empregabilidade en persoas con discapacidade intelectual: programas de formación sociolaborales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.FCS). Terapia ocupacional. Curso 2018/2019es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record