Show simple item record

dc.contributor.advisorSoto, Manuel
dc.contributor.authorCes Mariño, Carlos
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Cienciases_ES
dc.date.accessioned2018-03-27T17:43:45Z
dc.date.available2018-03-27T17:43:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/20348
dc.descriptionTraballo fin de grao (UDC.CIE). Química. Curso 2017/2018es_ES
dc.description.abstract[Resumo] A compostaxe é un proceso natural de descomposición de materia orgánica que ten como finalidade reincorporar esta materia ó solo en forma de fertilizante. O aspecto máis importante a hora de usar un compost é o seu grao de maduración, xa que un compost maduro evita componentes fitotóxicos e nutre a terra de forma adecuada, polo que a determinación do grao de maduración é un aspecto básico na elaboración de compost de calidade. A respirometría é o método de referencia para a medida deste parámetro, pero é un método laborioso custoso, polo que encontrar unha alternativa máis sinxela sería de gran interese e utilidade. Neste traballo analizáronse oito mostras de compost con diferentes graos de maduración e diferentes lugares de procedencia. Destas mostras obtivemos a humidade e a cantidade de sólidos volátiles que presentaban. Feito isto, determinamos o grao de maduración das mesmas por 3 métodos, a respirometría e o Rottegrade; ambos métodos aceptados de referencia; e o método da DBO, amplamente utilizado en augas residuais e presentes en laboratorios medioambientais, adaptandoo para usalo en mostras de compost. Tivo tamén que ser adaptado o método da respirometría para poder traballar coas mostras das que dispoñiamos. Realizando a comparativa entre os diferentes métodos comprobouse que a DBO tamén é válida para determinar a estabilidade do compost e proporciónanos resultados fiábeis para as mostras analizadas. Esto é de gran interese, xa que é un método sinxelo e rápido para obter resultados, de maneira que simplificaría moito o traballo a realizar para evaluar a calidade do compost.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] El compostaje es un proceso natural de descomposición de materia orgánica que tiene como finalidad reincorporar esta materia orgánica al suelo en forma de fertilizante. El aspecto mas importante a la hora de usar un compost es su grado de maduración ya que un compost maduro evita componentes fitotóxicos y nutre la tierra de forma adecuada, por lo que la determinación del grado de maduración es un aspecto básico en la elaboración de compost de calidad. La respirometría es el método de referencia para la medida de este parámetro, pero es un método laborioso y costoso, por lo que encontrar una alternativa más simple sería de gran interés y utilidad. En este trabajo se analizaron ocho muestras de compost con diferentes grados de maduración y diferentes lugares de procedencia. De estas muestras obtuvimos la humedad y la cantidad de sólidos volátiles que presentaban. Hecho esto determinamos el grado de maduración de las mismas por 3 métodos, la respirometría y el Rottegrade, ambos métodos aceptados de referencia, y el método de la DBO, ampliamente utilizado en aguas residuales y presente en laboratorios medioambientales, adaptándolo para usar en muestras de compost. Tuvo también que ser adaptado el método de la respirometría para poder trabajar con las muestras de las que disponíamos. Realizando la comparativa entre los diferentes métodos se ha comprobado que la DBO también es válida para determinar la estabilidad de compost y nos proporciona resultados fiables para las muestras analizadas. Esto es de gran interés, ya que es un método sencillo y rápido para obtener resultados, de manera que simplifica mucho el trabajo a realizar para evaluar la calidad del compost.es_ES
dc.description.abstract[Summary] Composting is a natural process of decomposition of organic matter that aims to reincorporate this organic matter into the soil in the form of fertilizer. The most important aspect when using a compost is its degree of maturation since a mature compost avoids phytotoxic components and nourishes the soil in an appropriate way, so the determination of the degree of maturation is a basic aspect in the preparation of quality compost. Respirometry is the reference method for measuring this parameter, but it is a laborious and expensive method, so finding a simpler alternative would be of great interest and usefulness. In this work eight samples of compost with different degrees of maturation and different places of origin were analyzed. From these samples we obtained the humidity and the amount of volatile solids they presented. Once this was done, we determined the degree of maturation of these by 3 methods, respirometry and Rottegrade, both accepted methods of reference, and the BOD method, widely used in wastewater and present in environmental laboratories, adapting it for use in samples of compost. It also had to be adapted the respirometry method to be able to work with the samples that we had. By comparing the different methods, it has been agreed that the BOD is also valid for determining the stability of compost and provides us with reliable results for the samples analyzed. This is of great interest, since it is a simple and fast method.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectCompostajees_ES
dc.subjectCompostes_ES
dc.subjectAnálisises_ES
dc.subjectCalidades_ES
dc.subjectRespirómetroses_ES
dc.subjectMicroorganismoes_ES
dc.subjectRespiraciónes_ES
dc.subjectDemanda bioquímica de oxígenoes_ES
dc.subjectDesechos orgánicoses_ES
dc.subjectEliminaciónes_ES
dc.titleEnsaios respirométricos na caracterización de residuos orgánicos e compostes_ES
dc.title.alternativeEnsayos respirométricos en la caracterización de residuos orgánicos y compostes_ES
dc.title.alternativeRespirometric tests in the characterization of organic residues and compostes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record