Show simple item record

dc.contributor.advisorPita-Fernández, Salvador
dc.contributor.authorNaveiras Dobarro, María Ángela
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Enfermaría e Podoloxíaes_ES
dc.date.accessioned2017-11-09T10:30:32Z
dc.date.available2017-11-09T10:30:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/19708
dc.description.abstract[Resumo] Obxectivo O obxectivo principal deste estudo é a correcta identificación dos diagnósticos de enfermería rexistrados polos enfermeiros da unidade de Mediciña Interna. Metodoloxía Ámbito de estudo: Área sanitaria de Ferrol Tipo de estudo: Observacional de seguimiento prospectivo Periodo de estudo: O periodo de estudo abarcase desde Febreiro de 2018 a Maio de 2019 Criterios de inclusión: Pacientes ingresados no servizo de mediciña interna no periodo de estudo, asinar o consentimento informado, e maiores de 18 anos. Criterios de exclusión: aqueles pacientes que non cumpran os criterios de inclusión. Medicións: Variables de identificación. Variables sociodemográficas Motivo de ingreso. Comorbilidad. Valoración segundo o modelo de Virginia Henderson. Escalas de Valoración (Braden, Risco de Caidas). Medidas antropométricas e analíticos. Diagnósticos de Enfermería. Data de ingreso. Data de alta. Xustificación do tamaño muestral: Durante o periodo de estudo seria viable estudar a 232 pacientes (seguridade do 95% e unha precisión do 3%.) 9 Determinar los diagnósticos de enfermería en la unidad en Medicina Interna Análise estatística: análise descriptivo e multivariado de regresión das variables estudadas para estudar os eventos de interese. Aspectos ético-legais: Consentimento informado. Aprobación do Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia. Cumprimento das normas de boa práctica clínica segundo a declaración de Helsinki. Garantía de confidencialidade da información segundo a Lei de Protección de datos de carácter persoal RD 15/99 e O Pacto de Oviedo de 1997. Resultados esperando: O que se espera conseguir con este estudo é remarcar a importancia que teñen os diagnósticos de enfermería, á hora de crear plans de coidados individualizados a cada paciente e para ofrecer unha atención de calidade personalizada.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Objetivo El objetivo principal de este estudio es la correcta identificación de los diagnósticos de enfermería registrados por los enfermeros de la unidad de Medicina Interna. Metodología Ámbito de estudio: Área sanitaria de Ferrol Tipo de estudio: Observacional de seguimiento prospectivo Periodo de estudio: El periodo de estudios abarcara desde Febrero de 2018 a Mayo de 2019 Criterios de inclusión: Pacientes ingresados en el servicio de medicina interna en el periodo de estudio, firmar el consentimiento informado, mayor de 18 años. Criterios de exclusión: aquellos pacientes que no cumplan los criterios de inclusión. Mediciones: Variables de identificación. Variables sociodemográficas Motivo de ingreso. Comorbilidad. Valoración según el modelo de Virginia Henderson. Escalas de Valoración (Braden, Riesgo de Caidas).Medidas antropométricas y analíticos .Diagnósticos de Enfermería .Fecha de ingreso. Fecha de alta. Justificación del tamaño muestral: Durante el periodo de estudio seria viable estudiar a 232 pacientes (seguridad del 95% y una precisión del 3%.) 11 Determinar los diagnósticos de enfermería en la unidad en Medicina Interna Análisis estadístico: análisis descriptivo y multivariado de regresión de las variables estudiadas para estudiar los eventos de interés. Aspectos ético-legales: Consentimiento informado. Aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia . Cumplimiento de las normas de buena práctica clínica según la declaración de Helsinki. Garantía de confidencialidad de le información según la Ley de Protección de datos de carácter personal RD 15/99 y Pacto de Oviedo de 1997. Resultados esperando: Lo que se espera conseguir con este estudio es remarcar la importancia que tienen los diagnósticos de enfermería, a la hora de crear planes de cuidados individualizados a cada paciente y para ofrecer una atención de calidad personalizada.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Objective The main objective of this study is the correct identification of the nursing diagnoses registered by the nurses of the Internal Medicine unit. Methodology Field of study: Health area of Ferrol. Type of study: Observational follow-up prospective Period of study: The study period will cover from February 2018 to May 2019. Inclusion criteria: Patients admitted to the internal medicine service during the study period, sign informed consent, older than 18 years. Exclusion criteria: those patients who do not meet the inclusion criteria. Measurements: Identification variables. Sociodemographic variables Reason for admission. Comorbidity. Valuation according to Virginia Henderson model. Valuation Scales (Braden, Risk of Falls). Anthropometric and analytical measures. Nursing Diagnostics. Date of admission. Discharge date. Justification of sample size: During the study period, it would be feasible to study 232 patients (95% confidence and 3% accuracy). Statistical analysis: descriptive and multivariate regression analysis of the variables studied to study the events of interest. Ethical-legal aspects: Informed consent. Approval of the Clinical Research Ethics Committee of Galicia (CEIC) Compliance with the rules of good 13 Determinar los diagnósticos de enfermería en la unidad en Medicina Interna clinical practice according to the declaration of Helsinki Guarantee of confidentiality of information according to the Law of Protection of personal data RD 15/99 and Pacto de Oviedo Of 1997. Waiting Results: What is expected to be achieved with this study is to highlight the importance of nursing diagnoses, when creating individualized care plans for each patient and to offer personalized quality care.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectDiagnóstico de enfermeríaes_ES
dc.subjectNANDAes_ES
dc.subjectMediciña internaes_ES
dc.subjectCoidados enfermeiroses_ES
dc.subjectMedicina internaes_ES
dc.subjectCuidados enfermeroses_ES
dc.subjectEnfermeríaes_ES
dc.subjectEnfermaríaes_ES
dc.subjectNursing diagnosises_ES
dc.subjectInternal medicinees_ES
dc.subjectNursing carees_ES
dc.subjectNursinges_ES
dc.titleDeterminar los diagnósticos de enfermería en la Unidad de Medicina Internaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.FEP). Enfermaría. Curso 2016/2017es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record