Show simple item record

dc.contributor.advisorMuñoz Cantero, Jesús Miguel
dc.contributor.advisorEspiñeira Bellón, Eva María
dc.contributor.authorMelo, Márcia Fonseca de
dc.date.accessioned2017-09-25T17:52:25Z
dc.date.available2017-09-25T17:52:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/19527
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Equidade e Innovación en Educación .5016V01es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Attention to diversity implies changes in school organization, human resources, infrastructures and materials, as well as human behavior towards the attitudes adopted concerning diversity. Educational policies have evolved positively in this direction, however the path is still long so that education institutions, public and private, are considered as inclusive. The educational community demands quality and effectiveness in the results and answers, due to the heterogeneity of the students. Nevertheless, we continue to find obstacles when it comes to including students with Special Needs Education in regular schools. The present research project analyzes, through different surveys, the teachers' perception and the students' attitudes towards inclusion and attention to diversity. We used two samples, one designated as general scenario (108 teachers and 414 students from several schools in Portugal) and another one called specific scenario (22 teachers and 159 students from a school in Porto). We used a mixed methodology, carried out a focus group to conduct a SWOT analysis and elaborated a proposal for improvement. We have concluded that some of the factors influence teachers' perceptions and students' attitudes towards inclusion and attention to diversity.es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Atención á diversidade implica cambios a nivel de organización escolar, recursos humanos, infraestruturas e materiais, así como do comportamento humano fronte ás actitudes adoptadas en relación á diversidade. As políticas educativas teñen evolucionado positivamente nese sentido, pero o camiño aínda é longo para que todas as institucións de ensino público e privado sexan consideradas inclusivas. A comunidade educativa esixe calidade e eficacia nos resultados e respostas, en virtude da heteroxeneidade do alumnado. Porén, seguimos a atopar obstáculos á hora de incluír alumnos con nee nas escolas regulares. O presente proxecto de investigación analiza a través de cuestionarios distintos, a percepción do profesorado e actitudes dos alumnos cara á inclusión e atención á diversidade. Utilizamos dúas mostras, unha apelidada de escenario xeral (108 profesores e 414 alumnos de varias escolas de Portugal) e outra de escenario particular (22 profesores e 159 alumnos dunha escola no Porto). Recorremos a unha metodoloxía mixta, realizamos un grupo focal con vistas á realización dunha análise SWOT e elaboramos unha proposta de mellora. Concluímos que algúns dos factores inflúen na percepción dos profesores e as actitudes dos alumnos cara á inclusión e atención á diversidade.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La atención a la diversidad implica cambios en el nivel de la organización escolar, recursos humanos, infraestructuras y materiales, así como del comportamiento humano frente a las actitudes adoptadas en relación a la diversidad. Las políticas educativas han evolucionado positivamente en ese sentido, pero el camino aún es largo para que todas las instituciones de enseñanza pública y privada sean consideradas inclusivas. La comunidad educativa exige calidad y eficacia en los resultados y respuestas, en virtud de la heterogeneidad de los alumnos. Sin embargo, seguimos encontrando obstáculos cuando se trata de incluir alumnos con NEE en las escuelas regulares. El presente proyecto de investigación analiza, a través de cuestionarios distintos, la percepción de los profesores y actitudes de los alumnos frente a la inclusión y atención a la diversidad. Utilizamos dos muestras, una apodo de escenario general (108 profesores y 414 alumnos de varias escuelas de Portugal) y otra de escenario particular (22 profesores y 159 alumnos de una escuela en Oporto). Hemos recurrido a una metodología mixta, realizamos un grupo focal con vistas a la realización de un análisis SWOT y elaboramos una propuesta de mejora. Concluimos que algunos de los factores influencian la percepción de los profesores y las actitudes de los alumnos frente a la inclusión y atención a la diversidad.es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Atenção à diversidade implica mudanças ao nível da organização escolar, recursos humanos, infra-estruturas e materiais, bem como do comportamento humano face às atitudes adotadas em relação à diversidade. As políticas educativas têm evoluído positivamente nesse sentido, porém o caminho ainda é longo para que todas as instituições de ensino público e privado sejam consideradas inclusivas. A comunidade educativa exige qualidade e eficácia nos resultados e respostas, em virtude da heterogeneidade dos alunos. Todavia, continuamos a encontrar obstáculos quando se trata de incluir alunos com NEE nas escolas regulares. O presente projeto de investigação analisa através de questionários distintos, a perceção dos professores e atitudes dos alunos face à inclusão e atenção à diversidade. Utilizamos duas amostras, uma apelidada de cenário geral (108 professores e 414 alunos de várias escolas de Portugal) e uma outra de cenário particular (22 professores e 159 alunos de uma escola no Porto). Recorremos a uma metodologia mista, realizamos um grupo focal com vista à realização de uma análise SWOT e elaboramos uma proposta de melhoria. Concluimos que alguns dos fatores influenciam a percepção dos professores e as atitudes dos alunos face à inclusão e atenção à diversidade.es_ES
dc.language.isopores_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectIntegración escolar-Portugales_ES
dc.subjectEducación intercultural-Portugales_ES
dc.subjectEducación especial-Portugales_ES
dc.titleQualidade e atitudes face à atençao à diversidade: proposta de melhoriaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record