Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcía Negro, María del Pilar
dc.contributor.advisorFerreiro, Manuel
dc.contributor.authorCallón, Carlos
dc.date.accessioned2017-09-07T18:33:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/19445
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Estudos Lingüísticos e Literarios do Galego e do Portugués. 520V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego Esta disertación de doutoramento aborda a presenza das relacións sexuais e das ligazóns de afectividade intensa, non familiar, entre homes ou entre mulleres nas cantigas medievais en galego-portugués. Principia cunha contextualización histórico-literaria sobre o fenómeno trobadoresco galego e o funcionamento do xénero satírico, con especial atención ao recurso da equivocatio, e estuda tamén como o xurdimento da noción de sodomía supón un punto de inflexión na historia da sexualidade e dos afectos. Tendo en conta este marco, ofrécese unha revisión das relacións intermasculinas e interfemininas nas literaturas medievais. Delimitouse un corpus de estudo de 87 cantigas (cuxa edición instrumental se acompaña en apéndice), no cal se analizan os significantes homosexuais que se verifican neses textos ou que así foron atendidos pola crítica filolóxico-literaria nalgún momento. Após estudar algúns casos hipotéticos de poemas amatorios entre dous homes ou entre dúas mulleres, examínase e esquematízase o nutrido conxunto de invectivas en que aparecen elementos repertoriais intermasculinos ou interfemininos, cunha perspectiva de análise lingüística e literaria, mais tamén histórica e antropolóxico-social, en diálogo con outros textos xurídicos, poéticos etc.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Las relaciones sexoafectivas intermasculinas e interfemeninas en el trovadorismo gallego Esta tesis doctoral aborda la presencia de las relaciones sexuales y de los vínculos de afectividad intensa entre hombres o entre mujeres en las cantigas medievales en gallegoportugués. Se inicia con una contextualización histórico-literaria sobre el fenómeno trovadoresco gallego y el funcionamiento del género satírico, con especial atención al recurso de la equivocatio, y estudia también cómo el surgimiento de la noción de sodomía supone un punto de inflexión en la historia de la sexualidad y de los afectos. Teniendo en cuenta este marco, se ofrece una revisión de las relaciones intermasculinas e interfemeninas en las literaturas medievales. Se ha delimitado un corpus de estudio de 87 cantigas (cuya edición instrumental se acompaña en apéndice), en el cual se analizan los significantes homosexuales que se verifican en esos textos o que así fueron atendidos por la crítica filológico-literaria en algún momento. Tras estudiar algunos casos hipotéticos de poemas amatorios entre dos hombres o entre dos mujeres, se examina y se esquematiza el nutrido conjunto de invectivas en que aparecen elementos repertoriales intermasculinos o interfemeninos, con una perspectiva de análisis lingüístico y literario, pero también histórico y antropológico-social, en diálogo con otros textos jurídicos, poéticos, etc.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Same-sex attraction relationships in the works of the Galician troubadours This PhD thesis discusses with on the presence of sexual relations and intense affection between men or women in medieval poetry in Galician-Portuguese. It opens with the historical and literary background of the Galician troubadour phenomenon as a satirical genre, paying special attention to equivocatio, studying the emergence of the notion of sodomy as a turning point in the history of sexuality and affections. This framework lays the basis for a review of same-sex relationships between men and women in medieval literature. A corpus of 87 cantigas (whose instrumental edition is included as an appendix) was selected, analysing all of the homosexual signifiers found, both those verified in these texts and those deemed as such by the philological and literary critics. After studying several probable cases of love poems between two men or two women, the author examines and catalogues the rich set of invective items appeared in intermale and interfemale repertory, not only from a linguistic and literary perspective, but also an historical and anthropological point of view, referring to legal texts, other kind of poems, etc.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectLiteratura medieval-Galiciaes_ES
dc.subjectLesbianismo en la literaturaes_ES
dc.subjectHomosexualidad en la literaturaes_ES
dc.subjectSexualidad-Aspecto sociológicoes_ES
dc.subjectTrovadores-Galiciaes_ES
dc.titleAs relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galegoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_ES
dc.date.embargoEndDate2019-07-21es_ES
dc.date.embargoLift2019-07-21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record