Show simple item record

dc.contributor.advisorVarela Orol, Concha
dc.contributor.authorAmeneiros Rodríguez, Rocío
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Humanidadeses_ES
dc.date.accessioned2016-01-28T17:05:29Z
dc.date.available2016-01-28T17:05:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15946
dc.description.abstract[Resumo] Analízase a biblioteca de Martín Sarmiento (1695-1772), partindo do catálogo da mesma realizado polo propio autor. Na análise enmarcase o texto nos traballos bibliográficos do autor, e faise unha lectura do seu contido tendo en conta un amplo abano dos escritos do beneditino. Conclúese que o autor realizou importantes achegas ás Ciencias documentais, mesmo na normalización da técnica catalográfica empregada. A súa biblioteca mostra un obxectivo enciclopédico, no que se deixa ver o intento de representar a o coñecemento acumulado ó longo da historia por culturas diversas, sendo tamén representativa dos intereses da ciencia europea e española a mediados do século XVIII, unha ciencia en proceso de desmembración para a que Sarmiento buscará relacións entre as disciplinas e preconizará o método matemático.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Se analiza la biblioteca de Martín Sarmiento (1695-1772), partiendo del catálogo de la misma realizado por el propio autor. En el análisis se enmarca el texto en los trabajos bibliográficos del autor, y se hace una lectura de su contenido teniendo en cuenta un amplio abanico de los escritos del benedictino. Se concluye que el autor realizó importantes aportaciones a las Ciencias documentales, incluso en la normalización de la técnica catalográfica empleada. Su biblioteca muestra un objetivo enciclopédico, en el que se deja ver el intento de representar al conocimiento acumulado a lo largo de la historia por culturas diversas, siendo también representativa de los intereses de la ciencia europea y española a mediados del siglo XVIII, una ciencia en proceso de desmembración para la que Sarmiento buscará relaciones entre las disciplinas y preconizará el método matemáticoes_ES
dc.description.abstract[Abstract] We offer an analysis ofMartín Sarmiento Library (1695-1772) in which we depart from its catalog, developed by the author himsc1f. In this analysis we look at the text in the context of the author's bibliographic works. We al80 apply a content interpretation taking the wide range of writings of the Benedictine into consideration. We conclude that the author greatly contributed to Documentation Sciences, even for the standarization of the catalographic technique he uscd. Bis library shows an encyc10paedic goal and an attempt to represent the knowledge accumulated over the course of History by diverse cultures; it is a180 representative of the interests of mid XVIIIth century European and Spanish science, which is facing a break-up process. Sarmiento willlook for relations among the different disciplines and will advocate the mathematical method.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectSarmiento, Martín,1695-1772-Crítica e interpretaciónes_ES
dc.subjectBiblioteca Martín Sarmiento-Catálogoses_ES
dc.subjectCiencia-Europa-18ºsigloes_ES
dc.subjectCiencia-España-18ºsigloes_ES
dc.subjectLiteratura gallega-18º sigloes_ES
dc.titleLa Biblioteca de Martín Sarmiento: recepción de la Ilustración en Españaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record