Show simple item record

dc.contributor.advisorWoodward Smith, Elisabeth
dc.contributor.authorLavandeira Rojo, Sonia
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Filoloxía Inglesaes_ES
dc.date.accessioned2015-11-11T19:29:02Z
dc.date.available2015-11-11T19:29:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15532
dc.description.abstract[Resumo] O obxectivo desta tese é probar cientificamente que o discurso publicitario en lingua inglesa é máis variado, rico, con maior flexibilidade e máis efectivo que o discurso publicitario en lingua española, e isto fai que os publicistas ingleses fagan mellor uso dos recursos lingüísticos que os publicistas españois. As diferenzas entre anuncios ingleses e españois non só abarcan recursos que chamen a atención senón tamén o uso da lingua. Por esta razón, esta análise divídese en cinco campos lingüísticos: fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, semántica e pragmática. Cada campo ofrece oportunidades para comparar o discurso publicitario en ambas as linguas, ofrecendo conclusións interesantes para apoiar a nosa hipótese. Un corpus orixinal composto de máis de 300 anuncios en inglés e español foi recabado de entre un gran volume de anuncios nun período de trece anos. Incluíronse no corpus ben en base a que as súas características eran encontradas frecuentemente noutros anuncios, polo tanto, confirmaban unha tendencia, ou ben pola súa excepcionalidade, é dicir, ofrecía características raramente encontradas noutros anuncios. A conclusión é que as diferenzas atopadas no discurso publicitario eran debidas a características lingüísticas intrínsecas, e que ademais, a lingua inglesa facía mellor uso diso para producir textos publicitarios enxeñosos, memorables e efectivos.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] El objetivo de esta tesis es probar científicamente que el discurso publicitario inglés es más variado, rico, flexible y efectivo que el discurso publicitario español, contribuyendo a que los publicistas ingleses hagan mejor uso de los recursos lingüísticos que los publicistas españoles. Las diferencias entre anuncios ingleses y españoles no sólo abarcan recursos que llamen la atención sino que también el uso de la lengua. Por esta razón, este análisis está dividido en cinco campos lingüísticos: fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Cada campo ofrece oportunidades para comparar el discurso publicitario en ambas lenguas, ofreciendo conclusiones interesantes que apoyan nuestra hipótesis. Un corpus original compuesto por más de 300 anuncios en inglés y español fue recabado de entre un gran volumen de anuncios en un periodo de 13 años. Se incluyeron en el corpus bien en base a que sus características eran encontradas frecuentemente en otros anuncios, confirmando así una tendencia, o bien por su excepcionalidad, es decir, ofrecían características raramente halladas en otros anuncios. La conclusión es que estas diferencias en el discurso publicitario se debían a características lingüísticas intrínsecas, y que además, la lengua inglesa hacía mejor uso de ellas para producir textos publicitarios ingeniosos, memorables y efectivos.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The aim of this thesis is to prove scientifically that English language advertising discourse is more varied, richer, and has greater flexibility and efficiency than Spanish advertising discourse, and that this allows English advertisers to make a better use of linguistic resources than their Spanish counterparts. The differences between English and Spanish advertisements are not only concerned with attention-seeking devices but with the use of language. For this reason, this analysis is divided into five linguistic fields: phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics. Each field offers opportunities for comparing advertising discourse in both languages, providing interesting conclusions which support our hypothesis. An original corpus of English and Spanish advertisements, composed of more than 300 advertisements, was drawn from a large volume of advertising over a period of thirteen years. Inclusion in the corpus was based on either the characteristics being frequently found in other adverts, so that they confirmed a tendency, or on their exceptionality, that is, they offered characteristics hardly found in other adverts. The conclusion is that the differences found in advertising discourse are due to intrinsic linguistic characteristics, and that, moreover, English makes good use of this fact to produce witty, memorable and effective advertising copy.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectInglés (Lengua)-Inglés comerciales_ES
dc.subjectEspañol (Lengua)-Español comerciales_ES
dc.subjectPublicidad-Lenguajees_ES
dc.titleA comparative linguistic analysis of english and spanish advertising discoursees_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record