Show simple item record

dc.contributor.advisorOtero Rivera, Carlos
dc.contributor.authorSánchez Fernández, Blanca
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Enerxía e Propulsión Mariñaes_ES
dc.date.accessioned2015-11-05T14:28:52Z
dc.date.available2015-11-05T14:28:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15509
dc.description.abstract[Resumo] En España en 1972 promúlgase a Lei 38/1972, de Protección do Ambiente Atmosférico que pode ser considerada como o inicio ou arranque da necesidade de controlar a calidade dos combustibles e carburantes e de establecer, ao respecto, normas de obrigado cumprimento. No período comprendido entre 1975 e 2010, estúdase: -A evolución sufrida polas especificacións dos combustibles de automoción, gasolinas e gasóleos clase A, para adaptarse ás limitacións impostas pola necesidade de cumprir certos obxectivos ambientais e tecnolóxicos, a través da lexislación existente para o efecto. -O sistema de distribución e comercialización de combustibles de automoción na Comunidade Autónoma de Galicia; centrándose para iso en Estacións de Servizo e Centros de Distribución, puntos de distribución máis próximos ao usuario final. -A evolución do prezo das gasolinas e os gasóleos clase A. -Se na Comunidade Autónoma de Galicia se deu cumprimento ao requisito: Mostraxe e Análise, establecido no Real Decreto 1700/2003 e seguintes, en relación ao control de calidade dos combustibles comercializados no seu territorio.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] En España en 1972 se promulga la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosférico que puede ser considerada como el inicio o arranque de la necesidad de controlar la calidad de los combustibles y carburantes y de establecer, al respecto, normas de obligado cumplimiento. En el período comprendido entre 1975 y 2010, se estudia: -La evolución sufrida por las especificaciones de los combustibles de automoción, gasolinas y gasóleos clase A, para adaptarse a las limitaciones impuestas por la necesidad de cumplir ciertos objetivos medioambientales y tecnológicos, a través de la legislación existente al efecto. -El sistema de distribución y comercialización de combustibles de automoción en la Comunidad Autónoma de Galicia; centrándose para ello en Estaciones de Servicio y Centros de Distribución, puntos de distribución más cercanos al usuario final. -La evolución del precio de las gasolinas y los gasóleos clase A. -Si en la Comunidad Autónoma de Galicia se ha dado cumplimiento al requisito: Muestreo y Análisis, establecido en el Real Decreto 1700/2003 y siguientes, en relación al control de calidad de los combustibles comercializados en su territorio.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Spanish Law 38/1972 on the Protection of the Atmospheric Environment was enacted in 1972. This Law can be considered as the starting point of the need to control the quality of fuels and to establish binding rules in this matter. In the period between 1975 and 2010 the following studies were carried out:-The evolution undergone by the specifications for motor fuels, petrol and Class A diesel, to adapt them to the limitations imposed by the need to meet certain environmental and technological objectives through existing legislation to that effect. -The system of distribution and marketing of motor fuels in Galicia; by focusing on service stations and distribution centers, the service points closer to the end user distribution. -The evolution of the price of gasoline and Class A diesel. -If the Autonomous Community of Galicia has complied with the requirement: Sampling and Analysis, established by Royal Decree 1700/2003 and following, in relation to quality control of the fuels sold in their territory.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectCombustibles-Comercialización-Galiciaes_ES
dc.subjectCarburantes diesel-Normas-Españaes_ES
dc.subjectCarburantes-Precioses_ES
dc.subjectGasolina-Derecho-Españaes_ES
dc.titleEstudio de la comercialización de combustibles de automoción en Galicia en el período 1975-2010 : evolución del tipo de combustible y de la red de distribuciónes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record