Show simple item record

dc.contributor.authorFagúndez, Jaime
dc.contributor.authorLagos, Laura
dc.contributor.authorCortés Vázquez, José Antonio
dc.contributor.authorCanastra, Flávia
dc.date.accessioned2022-02-02T09:46:30Z
dc.date.available2022-02-02T09:46:30Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationFagúndez, J., Lagos, L., Cortés-Vázquez, J.A., Canastra, F. 2021. Os cabalos salvaxes de Galicia. Contexto socio-económico e beneficios ambientais. Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións. 48 pp.es_ES
dc.identifier.isbn978-84-9749-825-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/29532
dc.descriptionInforme preparado pola Universidade da Coruña no marco do proxecto europeo GrazeLIFE (LIFE18 PRE NL 002). Entregable da acción A3. GrazeLIFE: pastoreo para prevención de incendios forestais, servizos ecosistémicos, biodiversidade e xestión da paisaxe. Versión en galego.es_ES
dc.descriptionTradución realizada polo Servizo de Normalización Lingüistica da Universidade da Coruñaes_ES
dc.description.abstract[Resumo] A Universidade da Coruña (UDC) é socia do proxecto LIFE GRAZELIFE (LIFE 18 PRE/NL002), un proxecto europeo con socios de oito países que se desenvolveu entre os anos 2019 e 2021. O obxectivo principal do proxecto é promover a xestión sustentable do territorio mediante o pastoreo e uso de grandes herbívoros. A UDC contribuíu co estudo dos cabalos salvaxes de Galicia fronte a outras alternativas de xestión caso das repoboacións forestais de quenda curta e longa, a gandaría extensiva ou o abandono. Seleccionamos dúas áreas de estudo que representan dúas situacións diferentes en relación coa paisaxe dominante e o uso dos cabalos salvaxes (bestas). A serra do Xistral, no norte de Lugo, é un espazo da Rede Natura 2000 dominado por queirogais húmidos e turbeiras, onde as bestas pertencen a gandeiros profesionais. A serra da Groba, no sur de Pontevedra, é unha área cun clima máis cálido, cuberta principalmente por repoboacións forestais e con frecuentes incendios. As bestas pertencen a besteiros que non son profesionais. Durante o proxecto realizamos vinte entrevistas semiestruturadas e dúas reunións de grupo con besteiros, propietarios dos terreos e expertos de diferentes sectores (forestal, turístico, asociacións conservacionistas e outros). Solicitamos información sobre a súa relación coas bestas, os problemas aos que se enfrontan, as súas demandas e as súas opinións respecto das políticas públicas vixentes, incluídas as axudas da PAC ou as compensacións por danos do lobo, e os seus plans de futuro. No estudo de campo seleccionamos áreas representativas de cada modelo de uso do solo e realizamos un estudo sistemático de riqueza e diversidade de plantas, biomasa e materia orgánica no solo. Estas medidas serven como indicadores de cambios na biodiversidade, secuestro de carbono e risco de incendios entre os diferentes modelos.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La Universidade da Coruña (UDC) es socia del proyecto LIFE GRAZELIFE (LIFE 18 PRE/NL002), un proyecto europeo con socios de ocho países que se desarrolló entre los años 2019 y 2021. El objetivo principal del proyecto es promover la gestión sostenible del territorio mediante pastoreo y uso de grandes herbívoros. La UDC ha contribuido con el estudio de los caballos salvajes de Galicia frente a otras alternativas de gestión como las repoblaciones forestales de turno corto y largo, la ganadería extensiva o el abandono. Seleccionamos dos áreas de estudio que representan dos situaciones diferentes en relación al paisaje dominante y el uso de los caballos salvajes (bestas). La Serra do Xistral, en el norte de Lugo, es un espacio de la Red Natura 2000 dominado por brezales húmedos y turberas, donde las bestas pertenecen a ganaderos profesionales. La Serra da Groba, en el sur de Pontevedra, es un área con un clima más cálido, cubierta principalmente por repoblaciones forestales y con frecuentes incendios. Las bestas pertenecen a besteiros que no son profesionales. Durante el proyecto realizamos veinte entrevistas semiestructuradas y dos reuniones de grupo con besteiros, propietarios de los terrenos y expertos de diferentes sectores (forestal, turístico, asociaciones conservacionistas y otros). Recabamos información sobre su relación con las bestas, los problemas a los que se enfrentan, sus demandas y sus opiniones sobre las políticas públicas vigentes, incluidas las ayudas de la PAC o las compensaciones por daños del lobo, y sus planes de futuro. En el estudio de campo, seleccionamos áreas representativas de cada modelo de uso del suelo y realizamos un estudio sistemático de riqueza y diversidad de plantas, biomasa y materia orgánica en el suelo. Estas medidas sirven como indicadores de cambios en la biodiversidad, secuestro de carbono y riesgo de incendios entre los diferentes modelos.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The University of A Coruña is partner of the GRAZELIFE LIFE preparatory project (LIFE 18 PRE/NL002). We contributed to the main aim of the project of promoting sustainable grazing by large herbivores, with the study of the particular case of Galician wild ponies as a natural grazing semi-wild land use model, and alternative land uses of short and long-term afforestation, extensive grazing and abandonment. We selected two sub-areas in Galicia representing different situations in dominant land uses and the wild ponies’ system. Xistral, in the north, is a protected Natura 2000 site covered by wet heaths and bogs, ponies are owned by commoners that are mainly cattle farmers. Groba, in the south, is a drier area with dominance of forestry use and high frequency of wildfires, where ponies are owned by non-professional farmers. We performed twenty personal semi-structured interviews with pony owners, land owners and related experts from different sectors (afforestation, tourism, conservation NGOs), and performed two focus groups. We discussed topics such as their relation with ponies, the challenges they face, their demands and feelings on the policies, including CAP subsidies or compensations for wolf attacks, and their expectations for the future. In the field, we selected representative stands of each land use model in each sub-area and performed a systematic record of plant species, measures of plant biomass, and collected soil samples. Measures were used as proxies of biodiversity changes, carbon storage and wildfire risk, to compare between the selected models.es_ES
dc.description.sponsorshipO proxecto GrazeLIFE está financiado polo programa LIFE proxectos preparatorios da Unión Europea (LIFE18 PRE NL 002)es_ES
dc.description.urihttp://hdl.handle.net/2183/29533
dc.description.urihttp://hdl.handle.net/2183/29540
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruña, Servizo de Publicaciónses_ES
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497498258es_ES
dc.rightsAtribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)es_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.gl*
dc.subjectCabalos salvaxeses_ES
dc.subjectGaliciaes_ES
dc.subjectMedio ambientees_ES
dc.subjectCaballos salvajeses_ES
dc.subjectGalician wild ponieses_ES
dc.subjectEnvironmentes_ES
dc.titleOs cabalos salvaxes de Galicia. Contexto socio-económico e beneficios ambientais: o caso de estudo de Galicia no proxecto GrazeLIFE (LIFE18 PRE NL 002)es_ES
dc.title.alternativeLos caballos salvajes de Galicia. Contexto socioeconómico y beneficios ambientales: el caso de estudio de Galicia en el proyecto GrazeLIFE (LIFE18 PRE NL 002)es_ES
dc.title.alternativeGalician Wild Ponies. Socio-Economic Context and Environmental Benefits: Galicia Area Report and Case Study for GrazeLIFE (LIFE18 PRE NL 002)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.identifier.doi10.17979/spudc.9788497498258


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record