Show simple item record

dc.contributor.advisorBeretta, Magda
dc.contributor.advisorVidal Vázquez, Eva
dc.contributor.advisorPaz Ferreiro, Jorge
dc.contributor.authorNazar Ramos, María Loreto
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Instituto Universitario de Xeoloxíaes_ES
dc.date.accessioned2013-06-25T12:42:13Z
dc.date.available2013-06-25T12:42:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/10085
dc.description.abstract[Resumo] linas da Margarida é um município localizado na parte sul da Bahia de Todos os Santos, caracteriza-se por ser um município netamente costeiro que abarca uma área continental de 65 Km2, e é constituído por seis comunidades, sendo elas Encarnação, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, e Barra do Paraguaçu. Poucos são os estudos que integram dados químicos, biológicos e sociais visando melhorar as políticas de desenvolvimento pesqueiro. A pesca no município é basicamente de subsistência e rudimentar a qual pode ser dividida em duas categorias: (a) pesca embarcada, onde os pescadores utilizam embarcações de madeira conhecidas como canoas e embarcações de fibra com motor de centro o que proporciona maior autonomia, porem a pesca se desenvolve dentro da Bahía e (b) pesca não embarcada, realizada principalmente por mulheres recoletoras de moluscos ao longo da costa. Foram identificadas atividades que geram impactos negativos no município, como a carcinocultura, majoritariamente empreendimentos ilegais; pesca com explosivos, prática penalizada pela legislação brasileira, porém não conta com fiscalização eficiente e; ausência de rede de esgotamento sanitário. Contudo, quando realizadas análises químicas observa-se pouca contaminação por HPAs e metais, nos sedimentos das áreas de pesca. Por último, após acompanhar as atividades extrativistas, tanto de homens como de mulheres, percebe-se que não há uma riqueza de espécies de interesse comercial, que os recursos encontram-se plenamente explorados, em algumas áreas de pesca, extintos, o caso mais preocupante é o declínio do siri boia (P. spinimanus). Não existe legislação respeito à exploração de A. brasiliana. Percebe-se que a população extrativista não tem consciência de tamanho mínimo de coleta nem do cuidado para não utilizar fêmeas ovadas no caso do siri.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Salinas da Margarida es un municipio situado en la parte sur de la Bahía de Todos los Santos. Se caracteriza por ser una ciudad netamente costera que abarca una superficie continental de 65 km2, y consta de seis comunidades: Encarnación, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, y Barra do Paraguaçu. Existen pocos estudios que integren datos químicos, biológicos y sociales encaminados a mejorar el desarrollo pesquero. La pesca en la ciudad es rudimentaria y básicamente de subsistencia, y puede dividirse en dos categorías: (a) pesca con barco, donde los pescadores utilizan embarcaciones de madera conocidas como canoas y barcos de fibra con un motor central que proporciona mayor autonomía, aunque la pesca se desarrolle dentro de la Bahía y (b) pesca sin barco, realizada principalmente por mujeres recolectoras de marisco a lo largo de la costa. Se detectaron algunas actividades que generan impactos negativos en el municipio, como los criaderos de crustáceos, en su mayoría ilegales; la pesca con explosivos, una práctica sancionada por la legislación brasileña aunque carece de vigilancia eficiente; y la ausencia de un sistema de red de alcantarillado. Sin embargo, teniendo en cuenta los análisis químicos realizados, se observa una baja contaminación por hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) y metales en los sedimentos de la zona de pesca. Finalmente, después de analizar las actividades extractivas, realizadas tanto por hombres como por mujeres, se aprecia que no existe una gran cantidad de especies comerciales y que los recursos están muy explotados e incluso extinguidos en algunas áreas de pesca. Preocupa especialmente la disminución de la especie P. spinimanus (localmente “cangrejo boia”); asimismo, no existe una legislación específica sobre la captura de A. brasiliana. Se observa que los mariscadores no son conscientes de cuál es el tamaño mínimo de captura ni de la precaución de no capturar hembras con huevos en el caso de los cangrejoses_ES
dc.description.abstract[Resumo] Salinas da Margarida é un municipio situado na parte sur da Bahía de Todos os Santos; caracterízase por ser un municipio netamente costeiro que abrangue unha superficie continental de 65 Km2, e consta de seis comunidades: Encarnação, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, e Barra do Paraguaçu. Existen poucos estudos que integren datos químicos, biolóxicos e sociais encamiñados a mellorar o desenvolvemento pesqueiro. A pesca na rexión é rudimentaria e básicamente de subsistencia, e pode dividirse en duas categorias: (a) pesca con barcos, onde os pescadores utilizan embarcacións de madeira coñecidas como canoas e barcos de fibra cun motor central, que proporciona maior autonomía, aínda que a pesca se desenvolva dentro da Bahía e (b) pesca sen barco, realizada principalmente por mulleres recolectoras de marisco ao longo da costa. Detectáronse algunhas actividades que xeran impactos negativos no municipio, como os criadeiros de crustáceos, na súa maioría ilegais; a pesca con explosivos, unha práctica sancionada pola lexislación brasileira, aínda que carece de vixilancia eficiente; e a ausencia de un sistema de rede de sumidoiros. Non obstante, tendo en conta as análises químicas realizadas, obsérvase unha baixa contaminación por hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) e metais nos sedimentos da zona de pesca. Finalmente, despois de analizar as actividades extractivas, realizadas tanto por homes coma por mulleres, apréciase que non existe unha gran cantidade de especies comerciais e que os recursos están moi explotados e mesmo extinguidos nalgunhas áreas de pesca. Preocupa especialmente a diminución do P. spinimanus (localmente cangrexo boia). Así mesmo, non existe unha lexislación específica sobre a captura de A. brasiliana. Obsérvase que os mariscadores non son conscientes de cal é o tamaño mínimo de captura nin da precaución de non capturar femias con ovos no caso dos cangrexos.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Salinas da Margarida is a municipality located in the southern part of the Todos os Santos Bay, characterized for being a municipality which is a genuinely coastal municipality which covers a continental area of 65 Km2, comprising six municipalities, these being Encarnação, Dendê, Salinas Sede, Conceição, Cairu, and Barra do Paraguaçu. There are few studies that integrate chemical, biological and social information with the purpose of improving fishing development policies. Fishing, in the municipality, is basically for subsistence and rudimentary, and can be divided into two categories: (a) boat fishing, where the fishermen use wooden boats known as canoes and fiber vessels with a center motor which offers a broader autonomy, nevertheless the fishing occurs within the Bay and (b) fishing without the use of boats, performed mainly by women who gather clams along the coast. Activities generating negative impacts to the municipality were identified, such as the shrimp farms, mainly illegal enterprises, fishing with explosives, a practice which is penalized by the Brazilian legislation, but without efficient supervision and, the lack of out any sewage system. However, when chemical analyses are performed little contamination is observed by HPA’s and metals in the sediments of the fishing areas. Lastly, after accompanying the extractivist activities, by both men and women, it is observed that there is no wealth in species of commercial interest, that the resources are fully explored, even in some fishing areas, extinct, where the case causing most concern is the decline of the most de “siri boia” crab (P. spinimanus). There is no legislation regarding the exploration of A. brasiliana. It can be observed that the extrativist population has no awareness about the minimum size for fishing or gathering shellfish, not the care not to use impregnated females, in the case of the crabs.es_ES
dc.language.isopores_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectRecursos pesqueroses_ES
dc.titleAvaliação ambiental do município de Salinas da Margarida, Bahia, Brasiles_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record