Mostrar o rexistro simple do ítem

dc.contributor.advisorTato Fontaiña, Laura
dc.contributor.authorLourenço Módia, Cilha (1974-)
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüísticaes_ES
dc.date.accessioned2013-08-13T11:36:56Z
dc.date.available2013-08-13T11:36:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/10124
dc.description.abstract[Resumo] A presente tese ten como obxectivo realizar unha análise pormenorizada das actividades dramáticas e culturais do TEATRO CIRCO da Coruña, o primeiro colectivo galego plenamente identificado co Teatro Independente e o máis representativo deste movemento. Consoante con este obxectivo, escolleuse como faixa cronolóxica de estudo o período 1967-1978. A primeira data coincide coa fundación do TEATRO CIRCO; a segunda correspóndese coa súa profesionalización –co nome de ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA–. A partir da descrición da traxectoria do TEATRO CIRCO, determinaranse non só os postulados ideolóxico-estéticos e o traballo escénico e investigador do grupo, mais tamén dos colectivos independentes galegos actuantes durante o franquismo; e, asemade, procurarase estabelecer a relevancia da experiencia independente, decisiva para a recuperación, modernización e proxección do teatro galego. A través do percorrido trazado neste traballo ficará patente a relación do TEATRO CIRCO cos grupos independentes da Península Ibérica e o papel paradigmático que este desempeñou no panorama teatral da Galiza da altura, reducido á actividade en castelán dos colectivos comerciais e de Cámara. Comprobarase que, seguindo o exemplo do TEATRO CIRCO, xurdiron no país un bo número de agrupacións inseridas en maior ou menor grao no independentismo teatral e que conformaron o «Movemento do Teatro Galego».es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La presente tesis tiene como objetivo realizar un análisis detallado de las actividades dramáticas y culturales del TEATRO CIRCO de A Coruña, el primer colectivo gallego plenamente identificado con el Teatro Independiente y el más representativo de este movimiento. Conforme a este objetivo, se escogió como franja cronológica de estudio e período 1967-1978. La primera fecha coincide con la fundación del TEATRO CIRCO; la segunda se corresponde con su profesionalización –con el nombre de ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA–. A partir de la descripción de la trayectoria del TEATRO CIRCO, se determinarán no solo los postulados ideológico-estéticos y el trabajo escénico e investigador del grupo, sino también de los colectivos independentes gallegos actuantes durante el franquismo; y, además, se procurará establecer la relevancia de la experiencia independiente, decisiva para la recuperación, modernización y proyección del teatro gallego. A través del recorrido trazado en este trabajo quedará patente la relación del TEATRO CIRCO con los grupos independientes de la Península Ibérica y el papel paradigmático que este desempeñó en el panorama teatral de la Galiza de la época, reducido a la actividad en castellano de los colectivos comerciales y de Cámara. Se comprobará que, siguiendo el exemplo del TEATRO CIRCO, surgieron en el país un buen número de agrupaciones inseridas en mayor o menor grado en el independentismo teatral y que conformaron el «Movimiento del Teatro Gallego».es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The purpose of this thesis is to make a count of the drama and cultural activities performed by the TEATRO CIRCO ?a theatre company from A Coruña?, which has been both the first Galician group to be fully identified with the movement called Independent Theatre, and the most representative one within this movement. The time period chosen to accomplish this purpose has been 1967-1978. The first date coincides with the establishment of the TEATRO CIRCO, and the second corresponds to the year when it became professional under the name of ESCOLA DRAMÁTICA GALEGA (Galician Drama School). From the description of the career of the TEATRO CIRCO, not only its ideologicalaesthetic postulates and its stage and research work will be determined, but also the work of any Galician independent group acting during the Franco regime. This thesis will also try to establish the relevance of the independent experience, which was of vital importance to the recovery, modernization and projection of the Galician theatre. The route designed in this work will clear up the relationship between the TEATRO CIRCO and the independent groups in the Iberian Peninsula, as well as the paradigmatic role it has played in the scenario of the Galician theatre, which by that time had been limited to the activity of groups playing in Spanish, both the commercial ones and the so-called chamber groups. It will also show that a number of groups ?which could be considered to be part of the independent theatre to a greater or lesser extent?, emerged following the example of the TEATRO CIRCO and all together formed the «Galician Theatre Movement».es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectTeatro independentees_ES
dc.subjectTeatro Circo da Coruñaes_ES
dc.subjectGalizaes_ES
dc.subjectHistoria do teatroes_ES
dc.subjectTeatro contemporáneoes_ES
dc.subjectEstudos teatraises_ES
dc.subjectTeatro independientees_ES
dc.subjectHistoria del teatroes_ES
dc.subjectTeatro contemporáneoes_ES
dc.subjectEstudios teatraleses_ES
dc.subjectIndependent theateres_ES
dc.subjectHistory of theateres_ES
dc.subjectContemporany theateres_ES
dc.subjectTheater studieses_ES
dc.titleO Teatro Circo na configuración do teatro independente galego : (1967-1978)es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Ficheiros no ítem

Thumbnail

Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)

Mostrar o rexistro simple do ítem